Torna

Fons Europeus

EIX 3. Recursos energètics i accés a serveis de transports.

 

INVERSIÓ: 67.000.002 euros
COFINANÇAMENT COMUNITARI: 40% en el POTema 16. Serveis ferroviaris i 50% en el POTema 40. Energia renovable: solar
COFINANÇAMENT AUTONÒMIC: 60% en el POTema 16. Serveis ferroviaris i 50% en el POTema 40. Energia renovable: solar

El conjunt d'obres de infraestructures constitueix un suport fonamental de l'activitat econòmica; de la seva dotació i localització depèn el nivell de desenvolupament d'un territori, a més de conformar l'estructura espacial, mentre contribueixen en creixement i millora de la competitivitat de les empreses, i de la regió, ja que ajuden a reduir els costos de transport, expandeixen el mercat, faciliten la transmissió de la informació i el coneixement, i uneixen prosperitat econòmica i qualitat de vida.
La condició de doble insularitat de l'arxipèlag balear condiciona l'accessibilitat a la regió i, en conseqüència, la competitivitat de les empreses. Per això, el desenvolupament d'una xarxa d'infraestructures de transports i s'imposa com un objectiu prioritari, pilar del desenvolupament sostenible que pretén la regió. Així, en el període comprès entre 2007 i 2013, es pretén ampliar i millorar les infraestructures bàsiques de transport, així com en l'espai intraregional s'estableix la necessitat d'adaptar les infraestructures existents a les necessitats de residents i turistes, i comunicar els centres urbans i mercats regionals.

En línies generals, les actuacions s'estructuren en dues àrees:

  • Infraestructures i accions encaminades a la dotació.
  • Millora de la qualitat de les xarxes i serveis de transport ferroviari.

Pel que es refereix a l'àmbit de l'energia, les actuacions previstes corresponen al desenvolupament  d'infraestructures d'energia solar.

L'increment de la competència entre diferents modes de transport suposa una millora en l'eficiència i qualitat dels mateixos, de manera que la seva promoció es planteja com un objectiu desitjable. En aquest context, la creació i desenvolupament de centres i plataformes multimodals, i la inversió el desenvolupament de vincles entre les xarxes secundàries i les Xarxes de Transport Europeu contribueixen, de forma directa, a la millora de l'eficiència.

Les actuacions a cofinançar mitjançant aquest Eix es classifiquen en la següent categoria de despesa (POTemas):

POTema 16. Serveis ferroviaris.

El Govern de les Illes Balears pretén continuar avançant en la millora de la mobilitat de la població i l'increment de la competència entre els diferents mitjans de transport, així com en l'accessibilitat en l'interior de l'illa de Mallorca donant prioritat a una forma de transport públic "net", com és el tren amb actuacions en tres projectes possibles: Ramal Palma de Mallorca-Inca-Sa Pobla-Alcudia i/o Ramal Palma de Mallorca-Inca-Manacor-Arta-Cala Ratjada, així com la progressiva electrificació de les línies ferroviàries existents.

 

POTema 40. Energia renovable: solar.

L'impuls de les energies renovables a les Illes Balears tindrà com a fonament essencial la promoció i instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis i instal·lacions de propietat pública, tals com col·legis, hospitals, edificis administratius, estacions depuradores, etc.