Torna

Fons Europeus

EIX 4. Desenvolupament sostenible local i urbà.

 

INVERSIÓ: 23.458.242 euros
COFINANÇAMENT COMUNITARI: 50%
COFINANÇAMENT AUTONÒMIC I LOCAL: 50%

El desenvolupament local i urbà es configura com un eix principal de la programació FEDER 2007-2013, seguint les directrius comunitàries en matèria de política de cohesió, en les que les ciutats i àrees urbanes cobren una especial rellevància en ser centre i motor de desenvolupament, ja que articulen el territori a través de la innovació, la atracció de capitals i la creació d'ocupació a cada regió.

En aquest sentit, les orientacions estratègiques comunitàries 2007-2013 en concedeixen una atenció especial a les necessitats específiques de determinats territoris, com són les zones urbanes i rurals, estimulant l'aplicació d'un enfocament integrat de la política de cohesió, que no només ha d'afavorir el creixement i l'ocupació, sinó també perseguir objectius socials i mediambientals.

Així mateix, el nou Reglament 1083/2006 fa ressaltar la incorporació de les prioritats comunitàries en matèria de desenvolupament sostenible, segons l'especificat en els Consells Europeus de Lisboa i Gotemburgo:

 • Atorgant importància al desenvolupament urbà sostenible i a la contribució de les ciutats al desenvolupament regional, donant-li major relleu en la programació, a fi de afavorir la regeneració urbana.
 • Incidint en la necessitat d'intervenir més intensament en aquelles zones que sofreixen desavantatges naturals (certes illes, zones muntanyoses i zones escassament poblades), a fi de fer front a les dificultats especials que planteja el seu desenvolupament.

Igualment, la pròpia Comissió reconeix que l'èxit de les estratègies comunitàries es deu, en gran part, al compromís i a l'acció dels actors regionals i locals, i fonamentalment en aquests últims, ja que és a escala local on:

 • millor es pot explotar el potencial de creació d'ocupacions en els serveis, medi ambient, fabricació de productes i béns locals, millora de l'habitatge, seguretat, cultura i esport.
  Es posen en marxa els serveis per ajudar a integrar les persones més vulnerables de les nostres societats.

En conseqüència, molts dels projectes cofinançats pel FEDER es desenvoluparan, necessàriament, en l'àmbit local, la qual cosa indica un cert caràcter transversal de les actuacions relatives al desenvolupament local i urbà, en relació amb la resta dels eixos contemplats en l'estratègia nacional.
A més, l'existència d'aquest eix ve justificada per l'augment de la concentració de la població en zones urbanes, de manera que és crucial, no només al territori espanyol, sinó a tot el territori europeu, atendre les necessitats que sorgeixen com a conseqüència d'aquesta realitat demogràfica, i a les necessitats de sostenibilitat urbana, si es vol assolir un desenvolupament sostenible global i que les ciutats segueixin sent vertaders motors de creixement.

Dins de l'enfocament estratègic d'aquest Eix i com a marc per promoure un desenvolupament urbà sostenible, les autoritats locals dels municipis beneficiaris d'aquest Programa fomentaran la implementació dels projectes cofinançats mitjançant un enfocament integrat que harmonitzi els objectius ambientals, socials, culturals i
econòmics i estigui d'acord amb els Principis de l'Agenda 21 de les Nacions Unides, la Carta d'Aalborg de 1994, la Carta d'Aalborg +10 de 2004 i la Carta de Leipzig de maig 2007 sobre ciutats europees sostenibles. A data de maig de 2007, 1064 municipis espanyols han firmat l'esmentada Carta d'Aalborg, pel qual el disseny de les seves polítiques i el desenvolupament de nombrosos projectes duts a terme pels governs locals s'adecuan ja als principis establerts als documents abans citats.

 

Les actuacions a cofinançar mitjançant aquest Eix es classifiquen en la següent categoria de despesa (POTemas):

 

POTema 56. Protecció i desenvolupament del patrimoni natural.

Les actuacions programades se circumscriuen en el marc de la promoció i diversificació del teixit productiu balear i, de forma particular de l'activitat turística; la conservació i rehabilitació del patrimoni natural de les Illes Balears, degut no només a la necessitat de garantir en perfecte estat de conservació el passat de les Illes Balears, sinó també a l'interès de potenciar els recursos turístics culturals com a estratègia de desenvolupament local; i la protecció de la qualitat de l'entorn.
Les línies d'actuació es concretaran en els següents àmbits:

 • recuperació d'espais naturals en l'entorn urbà;
 • parcs;
 • restauració d'àrees degradades paisagísticamente;
 • accessos a paratges d'interès turístic;
 • plans i campanyes de dinamització i promoció turística, etc.;

altres actuacions que tinguin com a resultat fer més atractiu el nucli urbà i/o serveixin de complement a la valoració del patrimoni cultural del municipi afectat.     

POTema 58. Protecció i conservació del patrimoni cultural.

Les actuacions previstes pel Govern de les Illes Balears es concentren en tres línies fonamentals:

compra i /o rehabilitació d'edificis singulars pel seu caràcter històric-artístic per ser destinats a finalitats culturals, com museus, sales d'exposicions i centres de congressos, biblioteques, auditoris, excavacions, etc.;

conservació de monuments, actuacions arqueològiques, etc.; 

totes aquelles actuacions que complementin els esforços realitzats en la valorització del patrimoni cultural del municipi i equipament de centres culturals i centres de congressos i exposicions.      

POTema 61. Projectes integrats per a la regeneració urbana i rural.

Està previst crear una iniciativa innovadora ("URBANA") que cobreixi tot el territori nacional i que doni continuïtat a la iniciativa comunitària URBAN, promovent projectes integrats de desenvolupament sostenible urbà a les ciutats de major mida i rellevància de cada regió. Mitjançant una convocatòria nacional s'aprovaran els millors projectes presentats.
Les ciutats i les àrees urbanes acullen la major part de les ocupacions, empreses i centres d'ensenyament superior i són essencials per aconseguir la cohesió social; a més, les ciutats i àrees metropolitanes europees atreuen treballadors altament qualificats creant, sovint, un cercle virtuós que estimula la innovació i els negocis, el que reforça el seu atractiu per als nous talents.
No obstant això, s'han de tenir en compte els problemes específics d'aquestes zones, com  són la desocupació i l'exclusió social, l'alt nivell de delinqüència, augment del nombre d'immigrants, existència de minories ètniques, la congestió urbana, la degradació mediambiental, l'existència de borses de pobresa dins de les ciutats. Així, les actuacions dirigides a aquestes zones s'emmarcaran, fonamentalment, en els següents àmbits:

 • Promoure la millora de la competitivitat.
 • Fomentar la cohesió interna a través de mesures que millorin els barris més desfavorits, rehabilitant l'entorn físic, els espais públics i el patrimoni històric i cultural, cercant un mitjà urbà de qualitat.
 • Millorar les connexions entre la ciutats, tractant de promoure un desenvolupament poli cèntric i equilibrat.
 • Integrar als grups més desfavorits i necessitats, encoratjant els ciutadans a participar en la planificació i prestació de serveis, potenciant la participació de la societat civil en el govern i millora dels serveis locals.