Torna

Fons Europeus

EIX 2. Medi ambient i prevenció de riscos.

 

INVERSIÓ: 6.000.000 euros
COFINANÇAMENT COMUNITARI: 50%
COFINANÇAMENT AUTONÒMIC: 50%

La protecció i millora del medi ambient, així com el desenvolupament sostenible, es reafirma com una de les prioritats bàsiques a considerar al nou marc estratègic de la regió, amb l'objectiu clar d'assolir una sostenibilitat real que no posi en perill les necessitats i drets de les generacions futures.
Per a Balears, la qualitat del medi ambient, en sentit ampli, és un recurs natural bàsic de l'activitat turística; els nostres visitants, a més de sol, platja, cultura, gastronomia, etc., demanden qualitat mediambiental: espais naturals, centres de interpretació, platges netes, etc.
L'elevada densitat demogràfica de la població autòctona i turística a les illes, amb una clara tendència a incrementar-se, exerceix una forta pressió sobre el territori amb una alta demanda de recursos naturals, que és necessari combatre a través de polítiques de gestió sostenible i estalvi dels recursos.
En aquest marc, es contempla des d'una perspectiva horitzontal en les actuacions la importància de la protecció de la biodiversitat, amb especial atenció als espais xarxa Natura 2000.
Sota l'enunciat d'aquest Eix convergeixen actuacions que afecten a diverses de les prioritats de la Regió en relació amb el medi ambient i que coincideixen amb les manifestades per la Comissió Europea en l'àmbit de la rehabilitació dels centres industrials i terrenys contaminats.
Entre els objectius intermedis del PO es troben tres que estan directament vinculats a aquesta prioritat, de manera que el seu compliment es condiciona a l'assoliment de l'èxit dels objectius específics assenyalats a continuació. Aquests objectius són:

  • protegir la qualitat de l'entorn
  • assegurar la preservació de la diversitat de l'hàbitat i dels ecosistemes.

Els objectius particulars perseguits per les accions d'aquesta àrea són:

  • Millorar la qualitat de vida de la població balear.
  • Protegir la biodiversitat i el patrimoni, garantir la qualitat del medi i protegir i valorar el patrimoni natural de les illes.

  • Recuperar zones degradades amb valors ambientals, tant naturals com paisatgístics, amb l'objectiu de conservar la diversitat biològica i facilitar l'ús i gaudi dels ciutadans, així com d'oferir alternatives econòmiques per a aquests paisatges, tals com el turisme rural, amb el que, addicionalment, contribueix a la diversificació de les zones rurals de la regió.

Les actuacions a cofinançar mitjançant aquest Eix es classifiquen en la següent categoria de despesa (POTemas):

POTema 44. Gestió de residus domèstics i industrials

Les línies d'actuació previstes pel Govern de les Illes Balears s'han dissenyat amb la intenció
última de reforçar el potencial mediambiental com a vehicle per al desenvolupament econòmic sostenible; protegir la biodiversitat i el patrimoni, garantir la qualitat del medi i protegir i valorar el patrimoni natural de les illes; i recuperar zones degradades amb valors ambientals, tant naturals com a paisatgístics.

Per a això s'estableixen en tres àrees fonamentals d'intervenció:

  • tractament d'enderrocs i abocadors
  • recuperació de terrenys ocupats per instal·lacions industrials i mineres abandonades i degradades.
  • tractament de residus.