Torna

Fons Europeus

EIX .Economia del Coneixement i innovació i desenvolupament empresarial.

INVERSIÓ: 126.520.704 euros
COFINANÇAMENT COMUNITARI: 50%
COFINANÇAMENT ESTATAL I AUTONÒMIC: 50%

El pilar fonamental de l'estratègia de millora de la competitivitat és, a la regió  balear, l'impuls dels factors intangibles: foment de la inversió a I+D+i, capital  humà, millores organitzatives, etc., en la línia de les prioritats establertes en  l'estratègia de Lisboa i, per derivació, en les Directrius integrades per al Creixement i l'Ocupació (2005-2008).
La importància concebuda a aquest Eix es recolza en l'argument  que la innovació i la  inversió en I+D constitueixen factors essencials en l'evolució de la productivitat del teixit empresarial. La correlació directa entre l'acumulació de factor i el producte  final és notablement elevada i amb un signe positiu, però, a més , s'observa una influència indirecte: la I+D+i en la millora de la productivitat de la resta de factors productius, tals com el treball o el capital físic. En conseqüència, és un  element  determinant de la competitivitat de les empreses en el mercat nacional i supranacional.
En el camp d'acció de PO FEDER, aquesta prioritat s'estructura en tres subàrees d'actuació:
 

 

 • Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació.
 • Desenvolupament i innovació empresarial.
 • Societat de la informació.

La justificació d'aquestes polítiques de inversió, des de l'òptica de la seva contribució al  desenvolupament regional, en el marc definit pel Plà de Ciència, Tecnologia i Innovació de les  Illes Balears (2005-2008) i als objectius de cohesió es manifesta, puix que estan encaminades cap a la millora de l'economia i de la qualitat de vida del conjunt de la població balear. A més, responen perfectament als postulats  del Programa Marc per a la Innovació  i la competitvitat (2007-2013) i del Marc Estratègic proposat per la Comissió Europea en matèria de societat de la Informació el cridat i-2010.  
Donant cumpliment al principi horitzontal de cura del medi ambient, es tractarà de donar prioritat a aquells projectes que estiguin relacionats amb aspectes com la ecoinnovació, les tecnologies netes, les millores ambientals en procesos productius, la promoció de patents ambientals, etc.

Les actuacions a cofinançar mitjançant aquest Eix es classifiquen en les següents categories de despesa (POTemes):

POTema 1. Activitats de I+DT en centres de invetsigació.

Les actuacions públiques de suport a la I+D+i a Espanya s'emmarquen en els Plans Nacionals de Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, disseny de la qual i elaboració participen els diversos centres directius de l'Administració General de l'Estat, els organismes i centres públics de investigació, els centres tecnològics i unitats de interfaz, les empreses i col.lectius empresarials i un gran nombre d'experts procedents de la comunitat científica i tecnològica.
Aiximateix, participen les Comunitats Autònomes en la definició dels procediments de coordinació i cooperació entre elles i l'Administració General de l'Estat.

POTema 2. Infraestuctura de I+DT (instalacions, instruments i xarxes informàtiques d'alta velocitat per la conexió de centres de investigació) i centres de qualificació a un atecnologia específica.

Les principals línies d'actuació es circumscriuen, a l'àmbit de les competències del Govern de les Illes Balears, en tres camps fonamentals:

 • El desenvolupament d'un soport físic que permeti, a mitjan i llarg termini, la consolidació d'un sistema regional de innovació, en el qual es doni suport el desenvolupament de la regió, seguint les pautes establertes per l'Estratègia de Lisboa, que pretenen que la UE es converteixi en la regió més competitiva a mitjan i llarg termini. 
 • La contribució a l'explotació eficient de les infraestructures de I+D+i a la Comunitat Autònoma de Illes Balears.
 • La disponibilitat i actualització de l'equipament científic i tecnològic en sectors prioritaris per al desenvolupament de la regió.

POTema 7. Inversió en empreses directament relacionades amb la investigació i la innovació (tecnologies innovadores, creació de noves empreses per part de les universitats, centres i empreses de I+DT existents, etc.)

En aquest àmbit es pretén afavorir la disponibilitat i actualització de l'equipament tecnològic en sectors prioritaris per al desenvolupament de la regió, així com la col.laboració entre els centres de investigació i tecnològics i les empreses, tractant de impulsar la investigació de qualitat, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i consolidació de sistema Ciència-Tecnologia-Empresa i incrementar la competitivitat del teixit productiu balear.

Per aixó s'han programat diverses línies d'actuació:

 • Suport a la creació i desenvolupament de unitats dedicades a la I+D+I i a la millora competitiva a les PYMES.
 • Suport a  inversions directament vinculades a l'aplicació de innovacions tecnològiques.
 • Suport a creació d'empreses de base tecnològica.

POTema 8. Altres inversions en empreses

El Govern de les Illes Balears ha establert una sèrie de criteris que guien la selecció de les operacions incloses en aquesta categoria basats en el grau de contribució a la internacionalització i millora de la competitivitat exterior de les empreses de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

POTema 9. Altres mesures destinades a fomentar la investigació i innovació i l'esperit empreserial de les PYMES.

La intenció en aquesta categoria és dur a terme actuacions en diversos àmbits que permetin diversificar i enfortir el teixit productiu balear a través de l'increment de la competitivitat de les empreses.

 • Actuacions encaminades a la millora de la productivitat en les empreses artesananls tradicionals en l'economia balear.
 • Suport a les estructures comercials i serveis, amb especial èmfasis en les actuacions vinculades a recintes firals.
 • Promoció de la qualitat i el disseny.
 • Millora de la gestió.
 • Campanyes de promoció i imatge dels productes i serveis locals.

 

POTema 13. Serveis i aplicacions per al ciutadà (serveis electrònics en matèria de salut, administració pública, formació, inclusió, etc.)

En aquest àmbit es pretén garantir l'accessibilitat a les noves tecnologies al conjunt de la població insular i, així mateix, garantir un conjunt homogeni de serveis bàsics accesibles des de Internet.
Per a això es preveu portar a terme actuacions en les àrees fonamentals següents:

 

 • Implantació del Plà d'Administració Digital a les Illes Balears.
 • Desenvolupament d'un portal multiadministratiu de cooperació entre les institucions de les illes.
 • Disseny de serveis públics sobre la televisió digital terrestre interactiva.

 

POTema 14. Serveis i aplicacions per a les PYME (comerç electrònic, ensenyament i formació, establiment de xarxes, etc.)

El Govern de les Illes Balears pretén fomentar l'ús de les tecnologies de comunicacions i, en general el  desenvolupament de la Societat de la Informació al si del teixit productiu balear a través, fonamentalment, de la creació d'un canal de comunicació amb proveïdors a l'administració Pública Autonòmica que permeti la licitació electrònica.