Torna

Fons Europeus

CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ D’EXPRESSIONS DE INTERÈS PER A POTENCIALS BENEFICARIS D’AJUDA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE BALEARS 2014-2020 PER A L’ANY 2017

1. Organisme convocant.
Direcció General de Fons Europeus, en endavant DGFE, com a unitat coordinadora de l’Organisme Intermedi del Programa Operatiu (PO) FEDER de Balears 2014-2020.

2. Descripció general del procediment.
El document "Descripció de Funcions i Procediments de l’Organisme Intermedi", (document DFFiPP) que va donar lloc a la designació del Govern de les Illes Balears com a Organisme Intermedi del PO FEDER de Balears, baix la coordinació de la DGFE, preveu a l’apartat 2.2.3.4 com una de les metodologies de selecció d’operacions la "Selecció d’operacions a partir de convocatòries d’ expressions d’interès dels potencials beneficiaris".
Aquesta metodologia de selecció s’aplica en el cas d’actuacions desenvolupades per a entitats públiques en l’exercici de les competències, que tenen específicament atribuïdes, i que compten amb assignació FEDER per dur a terme operacions elegibles que s’ajusten al Programa Operatiu FEDER de Balears 2014-2020, al document de Criteris i Procediments de Selecció d’Operacions (CPSO), als plans, estratègies i demés documents de planificació sectorials pertinents i a la normativa comunitària, estatal i autonòmica d’aplicació.
Per tant, aquesta convocatòria constitueix l’ acte d’ inici del procediment de selecció d’operacions d’execució directa pels organismes gestors/beneficiaris del PO FEDER de Balears en els supòsits on no correspongui la selecció mitjançant convocatòria d’ajudes en règim de concurrència. D’aquesta forma, aquest procediment s’aplicarà a aquelles operacions que el seu inici i execució correspongui als departaments del Govern, organismes, entitats o altres administracions públiques que presentin la sol·licitud, les quals tendran la consideració de beneficiaris als efectes de l’article 2 del Reglament (UE) nº 1303/2013, i hauran d’assumir totes les obligacions i compromisos que es detallaran en el Document pel qual s’ estableixen les condicions de l’ajuda (DECA).
La DGFE, com a unitat responsable de la coordinació de l’Organisme Intermedi, realitzarà la selecció de les operacions a partir de les expressions d’interès remeses pels departaments, organismes, entitats o altres administracions públiques interessades. Es deixarà constància de totes les expressions d’interès rebudes i es comunicaran les decisions adoptades sobre l’acceptació o rebuig de les sol·licituds mitjançant l’emissió del corresponent informe d’elegibilitat favorable o desfavorable, segons correspongui.

3. Àmbit temporal del procediment.
La present convocatòria té per objecte obrir, per a l’anualitat 2018, el procediment per a remetre propostes d’operacions per a la seva selecció i finançament FEDER en el marc del PO FEDER de Balears 2014-2020. Per tant, el termini de presentació de manifestacions d’interès estarà obert permanentment des de la publicació en la web de la DGFE de la present convocatòria fins el 29 de desembre de 2017.

4. Documentació a presentar pels potencials beneficiaris.
Els departaments del Govern, organismes, entitats o altres administracions públiques amb assignació FEDER interessades en presentar propostes d’ operacions per al seu finançament en el marc del PO remetran a la DGFE la sol·licitud de finançament, la fitxa de l’operació, així com la declaració responsable sobre el compliment de l’art. 125.3.d), que s’acompanya a la present convocatòria, degudament complimentats tots els seus apartats i amb la informació requerida, que serà suficientment descriptiva de l’ operació i dels projectes que la integraran.
Les sol·licituds i tota la documentació especificada, es poden presentar en la seu de la DGFE (c/ Palau Reial, 17, 07001 Palma) o a través de qualsevol de les formes establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015.
Així mateix, el sol·licitant podrà presentar tota aquella documentació o informació addicional que consideri d’interès per a l’adequada valoració de la sol·licitud.

Palma, 15 de gener de 2018


El director general de Fons Europeus
Félix Pablo Pindado

Documents:

DECLARACIÓ RESPONSABLE  FEDER Gestors.docxDECLARACIÓ RESPONSABLE FEDER Gestors.docx

Fitxa procediment selecció operacions.xlsFitxa procediment selecció operacions.xls

Editor de TextAnnex II - Declaració de absència de conflicte d'interessos

Guardar

Guardar

Guardar