Torna

Fons Europeus

Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT)

 

Finalitat

Les agrupacions europees de cooperació territorial (AECT) serveixen com a instrument de cooperació a escala comunitària per a superar els obstacles que dificulten la cooperació transfronterera, ja que permeten que les agrupacions cooperatives puguin engegar projectes de cooperació territorial cofinançats per la Comunitat o portar a terme activitats de cooperació territorial per iniciativa dels Estats membres.

 

Reglamentació

Reglament (CE) nº 1082/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006

 

Objectiu

L'objectiu de la AECT és facilitar i promoure la cooperació transfronterera, transnacional i interregional entre els seus membres. L'agrupació està formada per Estats membres, autoritats regionals, autoritats locals i organismes de dret públic amb caràcter facultatiu.

 

Competències

Les competències de la AECT es fixen en un conveni de cooperació obligatori que es crea per iniciativa dels seus membres, els quals decideixen si la AECT és una entitat jurídica autònoma o si confien les tasques a un d'aquests membres. Les competències que exerceixen com a autoritat pública, i les competències en matèria policial i reglamentària, queden excloses del conveni.

Dintre dels límits de les seves atribucions, la AECT actua en nom i per compte dels seus membres. Té d'aquesta manera la capacitat jurídica que les legislacions nacionals reconeixen a les persones jurídiques.

Podrà encomanar-se a la AECT l'execució dels programes cofinançats per la Comunitat, o bé la realització de qualsevol altra activitat de cooperació transfronterera, amb o sense intervenció financera comunitària. La AECT estarà constituïda per membres situats en el territori d'almenys dos Estats membres.

 

Conveni de la AECT

El conveni precisarà la tasca, la durada i les condicions de dissolució de la AECT. Es limitarà a l'àmbit de cooperació decidit pels membres i precisarà les seves responsabilitats. La legislació aplicable per a la interpretació i aplicació del conveni serà la de l'Estat membre on se situï el domicili social de la AECT.

La AECT adoptarà els seus estatuts basant-se en el conveni. Els estatuts han de contenir les disposicions establertes sobre:

  • la llista de membres;
  • l'objecte, les tasques i les relacions amb els membres;
  • la seva denominació i la localització de la seva seu;
  • els seus òrgans, competències i funcionament; els procediments de presa de decisions;
  • la llengua o llengües de treball;
  • les modalitats de funcionament: gestió del personal, condicions de contractació, naturalesa dels contractes, etc.; les modalitats de la contribució financera dels membres i les normes pressupostàries i comptables aplicables;
  • la designació d'un organisme independent de control financer i auditoria externa.
  • Els membres aprovaran un pressupost anual provisional que serà objecte d'un informe anual certificat per experts independents. En cas de deutes, els membres seran responsables financerament en proporció a la seva contribució.  

Normativa relativa a política regional, del període 2007-2013

 

Fuentes:  Comunidades Europeas, 1995-2008.  Portal oficial de la Unión Europea,

Comisión Europea