Torna

Fons Europeus

Acord interinstitucional i marc financer (2007-2013)

 

Finalitat

L'Acord interinstitucional sobre disciplina pressupostària i bona gestió financera, conclòs entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió el 17 de maig de 2006, conté el marc financer per al període 2007-2013 a l'efecte d'aplicar la disciplina pressupostària. Un altre dels objectius de l'Acord és millorar també el desenvolvimiento del procediment pressupostari anual i la cooperació interinstitucional en matèria pressupostària. 

Acord interinstitucional ( DE ) ( EN ) ( FR ) entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió sobre disciplina pressupostària i bona gestió financera.

 

Objectiu

L'objectiu del present Acord interinstitucional (AI) és: aplicar la disciplina pressupostària, que és global. Afecta a totes les institucions i s'aplica a totes les despeses cobertes pel marc financer plurianual 2007-2013 (en endavant denominat «marc financer»); millorar el desenvolvimiento del procediment pressupostari anual i la cooperació interinstitucional en matèria pressupostària; garantir una bona gestió financera. El present Acord consta de tres parts:

 • la part I inclou la definició i condicions d'aplicació del marc financer;
 • la part II es refereix a la millora de la col·laboració interinstitucional durant el procediment pressupostari;
 • la part III conté una sèrie de disposicions per a una bona gestió financera dels fons de la Unió Europea (UE).

 

Marc financer 2007-2013: definició, cifres i condicions d'aplicació

En aquest quadre es mostra l'evolució de les principals categories de despeses de la UE en els anys 2007-2013 dintre dels límits dels recursos propis (xifres en milions d'euros en crèdits de compromís a preus de 2004). Constitueix el marc de referència de la disciplina pressupostària interinstitucional.

Ajustament tècnic

La Comissió efectua anualment un ajustament tècnic del marc financer. A aquest efecte: reevalúa, a preus de l'exercici anual següent (n+1), els límits màxims i els imports globals dels crèdits utilitzant un deflactor fix del 2 % anual; aquest ajustament permet establir el marc financer que haurà de ser respectat durant el procediment pressupostari anual en funció de les darreres previsions econòmiques; calcula el marge que queda disponible per sota del límit màxim dels recursos propis.

Revisió del marc financer

El marc financer pot ser revisat davant situacions no previstes en origen, respectant sempre el límit màxim dels recursos propis. La proposta de revisió, realitzada per la Comissió, ha de ser presentada i aprovada abans d'iniciar-se el procediment pressupostari de l'exercici en qüestió o del primer dels exercicis que es tracti. El AI establix també una sèrie de normes per a la mobilització de certs instruments que no són inherents al marc financer:

Reserva per a ajuda d'emergència

L'objecte de la reserva d'ajuda d'emergència és poder respondre ràpidament a necessitats específiques d'ajuda de tercers països arran d'esdeveniments no previsibles en el moment d'elaborar-se el pressupost. La dotació anual de la reserva és de 221 milions d'euros en tot el període de vigència del marc financer.

Fons de Solidaritat

El Fons de Solidaritat de la UE té per objecte possibilitar la concessió immediata d'ajuda financera en cas de catàstrofe important en el territori d'un Estat membre o d'un país candidat. El límit màxim anual dels crèdits posats a la disposició del Fons és de 1.000 milions d'euros.

Instrumento de flexibilidad

L'objectiu de l'instrument de flexibilitat, el límit màxim de la qual anual és de 200 milions d'euros, és poder finançar, en un exercici pressupostari determinat i dintre del límit de les quantitats definides, despeses indicades amb precisió que no puguin ser finançats dintre dels límits màxims disponibles en una o més rúbriques.

Fons Europeu d'Ajustament a la Globalització

El Fons Europeu d'Ajustament a la Globalització està destinat a proporcionar ajuda addicional als treballadors afectats per les conseqüències de canvis estructurals importants en el comerç mundial, a fi d'ajudar-los a reintegrar-se en el mercat laboral. L'import màxim anual assignat al Fons és de 500 milions d'euros.

Millora de la col·laboració interinstitucional durant el procediment pressupostari

L'Acord interinstitucional fixa els procediments i les condicions de col·laboració interinstitucional en matèria pressupostària en relació amb:

 • l'elaboració del pressupost;
 • la classificació de les despeses;
 • el tipus màxim d'augment de les despeses no obligatòries, mancant marc financer;
 • la incorporació de disposicions financeres en actes legislatius;
 • les despeses corresponents als acords de pesca ;
 • el finançament de la política exterior i de seguretat comuna ( PESC ).
 • Bona gestió financera

Les institucions han de garantir que el present Acord i el pressupost siguin aplicats en el marc d'una bona gestió financera, basada en els principis d'economia, eficiència, protecció dels interessos financers, proporcionalitat de les despeses administratives i simplificació dels procediments. La Comissió presentarà dues vegades a l'any una programació financera completa -estructurada per rúbriques, polítiques i línies pressupostàries-, de les Rúbriques 1a, 2 (per a medi ambient i pesca), 3a, 3b i 4 del marc financer.

Antecedents

L'Acord interinstitucional entrarà en vigor el 1 de gener de 2007, i substitueix: al AI de 6 de maig de 1999 entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió sobre la

disciplina pressupostària i la millora del procediment pressupostari ;

 • al AI de 7 de novembre de 2002 entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comissió sobre el finançament del Fons de Solidaritat de la Unió Europea.

 

Fuentes:  Comunidades Europeas, 1995-2008.  Portal oficial de la Unión Europea,

Comisión Europea