Torna

Servei de Finançament

Finançament autonòmic

A partir del estudi de la matèria, de la literatura existent i de les experiències d’altres països, es fa un seguiment del model de finançament, les característiques, les liquidacions i els indicadors, i es presenten informes i propostes que es recullen en aquesta secció.

go.gifIntroducció al sistema de finançament autonòmic

go.gifNormativa

go.gifLiquidacions (definitives)

go.gifLiquidacions (bestretes i liquidacions provisionals)

Notes informatives

2015

2014

go.gif Document d'anàlisi del sistema de finançament de les comunitats autònomes de 2009. Direcció General de Pressuposts i Finançament

 Debilitats del model de finançament vigent