Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

CURS ESCOLAR 2019/2020

1.- Quan acabarà el curs 2019/2020?

 

Es manté el calendari escolar per que fa als dies lectius a tots els nivells, excepte en el cas dels alumnes de segon de batxillerat que finalitzaran les activitats lectives el 19 de juny de 2020.

 

També es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre a secundària. En el cas de batxillerat, els centres han d'organitzar les proves extraordinàries d'avaluació els dies 1, 2 de setembre per als alumnes de segon de batxillerat i fins al 3 de setembre per als alumnes de primer de batxillerat.

2.- Com serà l’avaluació final?
 

L’avaluació final ordinària (que es fa el mes de juny) a  tots els nivells l’ha de dur a terme el professorat de l’equip educatiu a partir de les evidències d’aprenentatge que havien recollit del seu alumnat abans de la suspensió de les activitats lectives presencials

 

La qualificació de les matèries i/o àmbits a l’avaluació final ordinària de tots els nivells educatius no podrà ser inferior a la qualificació que tendria l’alumne tenint en compte les evidències d’aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials però les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials repercutiran exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l’alumne abans de la suspensió i proporcionar evidències del grau de desenvolupament de les competències clau.

 

D’altra banda, la repetició de curs, atesa la situació actual, és d’aplicació extremadament excepcional i sempre que es consideri que aquesta mesura és la més beneficiosa per a l’alumne. A l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i al Batxillerat i FP, es flexibilitzaran els criteris de promoció i titulació, segons l’acord al que es va arribar ahir a la Conferència Sectorial d’Educació, i que es regularà en una Ordre Ministerial que es publicarà properament.

3.- Es podran recuperar qualificacions negatives o millorar les positives?

 

Els alumnes podran recuperar les qualificacions negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors, i augmentar les qualificacions positives que tenien abans de la suspensió. Cada centre ha d’establir els procediments i criteris i adaptar-los a cada situació. La recuperació de les  matèries pendents de cursos anteriors es podrà fer mitjançant treballs, activitats i/o proves presencials o a distància, segons l’evolució de l’estat d’alarma.

4.- Què faran els centres per ajudar a l’alumnat a recuperar matèria?

 

A l'avaluació final ordinària s'ha de fer una relació dels alumnes que han patit una situació d'especial dificultat durant la suspensió de l’activitat presencial per seguir les activitats lectives no presencials. La relació d’aquests alumnes es farà arribar al Departament d’Inspecció Educativa.
 
Per facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una avaluació negativa en l'avaluació final ordinària del mes de juny, s’ha d’elaborar un pla de reforç individualitzat que ha de tenir en compte les circumstàncies de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials.

 

5.- Com arribaran les notes a les famílies?
 
La informació sobre els resultats de l’avaluació es farà arribar a les famílies en la forma que decideixi el centre, sempre que es garanteixi l'autenticitat de la informació, la seva recepció i la no manipulació. S’ha d’utilitzar el GestIB sempre que sigui possible. En qualsevol cas, haurà de quedar constància, pels mitjans habituals o telemàtics, que les famílies han rebut aquesta informació.

6.- Què passarà amb els exàmens de l’IEDIB?

Els exàmens oficials presencials de tots els ensenyaments de l’IEDIB es poden fer de forma telemàtica.

7.- Hi ha canvis a les classes de Formació Professional?

 

En el cas de la Formació Professional, per al que resta de curs 2019/20 els centres poden flexibilitzar la realització del mòdul de formació en centres de treball (FCT): amb períodes extraordinaris, repartir el mateix mòdul d’FCT entre diferents centres de treball, simulacions de tasques laborals al centre educatiu per substituir les del centre de treball, ampliar a empreses de l’entorn social i laboral de l’alumne la possibilitat de fer les FCT.
 

Per als alumnes de 1r d’FP, s’habilita un període extraordinari de reforç al setembre, de caràcter voluntari i no avaluable, per a desenvolupar els continguts pràctics dels que els alumnes s’hagin vist mancants o poc treballats degut al perióde de confinament

El modul FCT i el nou mòdul de projecte, es qualificarà com a “apte” o “no apte” i no farà mitjana amb la nota final a FP bàsica i a FP de grau mitjà. El mòdul de projecte de GS es puntuarà numèricament de l’u al deu i farà mitjana amb la resta de qualificacions del curs 2019-20.

 

S’autoritza la reducció excepcional de la durada del mòdul de formació en centres de treball per als cicles de formació professional bàsica ha de ser de 130 hores, mentre que la durada de l’FCT dels cicles formatius de grau mitjà i superior és de 220 hores.

En els casos d'aquells estudiants que es troben cursant un cicle formatiu en modalitat dual, i aquest s'hagi vist interromput per la finalització de la seva relació laboral per les circumstàncies derivades de la crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, passaran a la modalitat ordinària en els seus respectius centres educatius.8.- I els estudis superiors de Disseny?

 

En els ensenyaments superiors de Disseny, les pràctiques externes podran realitzar integrant-les amb el treball fi d'estudis o amb alguna assignatura de perfil pràctic pertanyent a el bloc de matèries obligatòries d'especialitat.

CURS ESCOLAR 2020/2021

1.- Quin serà el calendari escolar 2020-2021?

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 10 de setembre de 2020 i acabarà el 22 de juny de 2021. El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2020/21.

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2020 i les finalitzaran el dia 28 de juny de 2021.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 28 de maig de 2021. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

2.- I el calendari per als ensenyaments de règim especial?

Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa i els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny inicien les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021. El segon curs del grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 23 de setembre de 2020 a dia 5 de febrer de 2021, i el segon, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 22 de juny de 2021.


Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021.


Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2020 i les finalitzen el dia 28 de maig de 2021. El mes de juny, fins dia 22, s’ha de dedicar a exàmens.


Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021. El primer quadrimestre comprèn de dia 1 d’octubre de 2020 a dia 8 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 18 de febrer de 2021 a dia 22 de juny de 2021.


Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 14 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 30 de juny de 2021. El primer quadrimestre comprèn de dia 14 de setembre de 2020 a dia 31 de gener de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 30 de juny de 2021.


Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 17 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 9 de juliol de 2021. El primer quadrimestre comprèn de dia 17 de setembre de 2020 a dia 5 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 9 de juliol de 2021.


Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2020 i les finalitzen el dia 22 de juny de 2021. El primer quadrimestre comprèn de dia 23 de setembre de 2020 a dia 5 de febrer de 2021 i el segon quadrimestre, de dia 8 de febrer de 2021 a dia 22 de juny de 2021.


3.- Quines seran les vacances escolars per al curs 2020-2021?


Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2020 fins al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua de l’1 a l’11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).


4.- Quin són els dies festius del curs escolar 2020-2021?

Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2020 (Festa Nacional)
Dia 7 de desembre de 2020 (dilluns següent al dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2020 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2021 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2021 (Festa del Treball)


Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 26 de febrer de 2021 (Festa Escolar Unificada)


Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2020-2021, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2020-2021, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.


Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i s’han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l'acord.


Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.


Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.

PERSONAL DOCENT

1.- Sóc interí, com funcionarà el procés d'adjudicació de places pel curs 2020-2021?

El tràmit de adjudicacions, es reprendrà el divendres 17 d’abril. Després de les vacances de Pasqüa.

FP I FORMACIÓ PER ADULTS

1.- Què passarà amb les meves pràctiques de Formació Professional?

L’objectiu és que l’alumnat no surti perjudicat per l’ajornament o no realització de les pràctiques. Properament es publicarà una resolució que flexibilitzarà les formacions a centres de treball (FCT) per a que tothom pugui esser avaluat.

 

2.- Quan és realitzaran les proves d'accés a FP de grau mitjà I grau superior?

Les proves d’accés es podran dur a terme els dies 8 i 9 de juliol

 

3.- Com queda la formació de persones adultes?

La formació per a persones adultes actualment, com a la resta de nivells educatius, no més es pot fer a distància.  S’ha intentat adaptar els continguts a la nova modalitat per tal de garantir la igualtat d'oportunitats.

ESCOLETES

1.- Les Escoletes de 0 a 3 anys, rebem cap tipus d'ajuts?

En el cas de les escoletes publiques s’ha incrementat la dotació dels ajuts fins a 6.000 euros per unitat de tal manera que puguin atendre la despesa extra que suposa l’absència dels ingressos previstos i poder, així, continuar donant servei després l’estat d’alarma. 

En el cas de la xarxa complementària a la xarxa d'escoletes públiques s’ha una convocatòria excepcional d’ajuts a raó de 3.000€ per unitat. D’aquesta manera es possibilita que els centres de la xarxa complementària puguin continuar en funcionament després de l’aixecament de l’estat d’emergència.

UNIVERSITAT I RECERCA

1.- Es manté l'activitat docent no presencia a la UIB?

Es donen per finalitzades les classes presencials a la UIB. El passat divendres 3 d’abril el Consell de direcció de la UIB va aprovar la suspensió de classes presencials degut a la situació excepcional causada per el COVID-19

 

2.- Es podran ajornar els terminis de justificació de la convocatòria d’ajuts de Recerca i Innovació per a PIMEs?

S’estudiarà el termini de sol·licitud d’ajornament en cada cas.

 

3.- Quan es podran resoldre, de manera definitiva, els projectes R+D?

La previsió es emetre les resolucions abans de finals de maig

 

4.- Quan es rebrà la resolució definitiva de la convocatòria de Incorporació de Personal Investigador (Postdoc)?

La previsió es disposar de la resolució a finals del mes d’abril

 

5.- Quan sortirà el llistat definitiu de la convocatòria de Formació de Personal Investigador (FPI)?

En la disposició addicional 3ª del RD463/2020 de 14 de març s’estableix la suspensió de terminis per els procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reiniciaran en el moment de la pèrdua de vigència d’aquest RD o en el seu cas, de les seves pròrrogues

 

6.- Es podran prorrogar els contractes finançats a càrrec de les convocatòries de recursos humans d’R+D (Pre, post i tècnics)?

Es podrà prorrogar la durada dels contractes sense tenir en compte els límits legals segons la disposició addicional 13ª del RD11/2020 de 31 de març

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

1.- Quines instruccions dóna la Conselleria d’Educació a les Escoles Oficials d’Idiomes després de la suspensió d’activitats lectives?

Les escoles oficials d’idiomes de Balears ja compten amb les instruccions corresponents a l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat en el darrer trimestre del curs escolar 2019/20.

L’objectiu de les instruccions és atendre a la situació derivada de la suspensió d’activitats lectives presencials i preveuen tant la modificació de les programacions didàctiques com la revisió dels criteris d'avaluació i de qualificació. 

Aquestes instruccions afecten l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de les EOI dels cursos bàsic A1 d'alemany, anglès, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, àrab, rus i xinès, d'intermedi B2.1i avançat C1.1 d'alemany, anglès, francès, i italià, i de bàsic A1, bàsic A2.1, intermedi B1.1 i intermedi B2.1 d'àrab, rus i xinès.

Les instruccions estableixen que les Escoles Oficials d’Idiomes han de tenir en compte les dificultats derivades de la suspensió d’activitats lectives presencials tant per modificar les programacions didàctiques com per a la revisió dels criteris d'avaluació i de qualificació.  Aquestes modificacions han de preveure un període a l'inici del curs 2020 2021 i/o accions concretes durant tot el curs, per reforçar, consolidar o desenvolupar els aspectes del currículum que s'hagin vist afectats per la suspensió de les activitats lectives presencials i que es considerin aprenentatges imprescindibles per poder continuar amb la planificació curricular del curs en el nivell que correspongui amb garanties d'èxit.

2.- Com es durà a terme l’avaluació final?

L'avaluació final ordinària, amb caràcter general, es durà a terme a partir de les evidències d'aprenentatge de la primera i segona avaluació per a cadascuna de les activitats de llengua avaluables i la qualificació de cadascuna de les activitats de llengua avaluades a l'avaluació final ordinària no podrà ser inferior a la qualificació que tindria l'alumne tenint en compte les evidències d'aprenentatge disponibles abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves orals o escrites realitzats telemàticament a partir de l'inici de la suspensió de les activitats lectives presencials, repercutiran exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l'alumne abans de la suspensió.

3.- Es manté el calendari de les proves?

Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 

4.- Canvien els criteris de promoció de curs?

Els criteris de promoció de curs es mantenen sense canvis, així els alumnes de les escoles oficials d'idiomes dels cursos amb avaluació final d'aprofitament, promocionaran al curs següent sempre que hagin obtingut a l'avaluació final un mínim del 50% en cadascuna de les 5 activitats de llengua avaluades i un mínim del 50% globalment. 

Els alumnes que, encara que hagin obtingut una avaluació final positiva i puguin promocionar, vulguin repetir curs, podran fer-ho, sens perjudici de la seva situació acadèmica. 

En tot cas, i ateses les circumstàncies excepcionals del curs 2019-2020, per a l'alumne que no promocioni, no es tendrà en compte aquesta convocatòria en relació amb el límit de permanència en les escoles oficials d'idiomes per superar els nivells bàsic, intermedi i avançat.

5.- On puc trobar el detall de les instruccions?

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha publicat totes les instruccions de tots els nivells educatius per a l’avaluació del darrer trimestre dels curs 2019/20. S’han remès als centres educatius i es poden consultar al web de la Conselleria, a l’apartat «Darrera actualització indicacions sobre coronavirus».