Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

Et pots acollir a una sèrie de mesures adoptades per a la protecció de l’habitatge habitual, tens dret a:

La pròrroga extraordinària del teu lloguer si el contracte de lloguer acaba entre el 2 d’abril i el 31 de gener de 2021

Si el teu contracte de lloguer acaba entre el 2 d’abril de 2020 i el 31 de gener de 2021 pots sol·licitar a l’arrendador una pròrroga de fins a sis mesos, el llogater t’haurà de mantenir les mateixes condicions i estarà obligat a acceptar la pròrroga.

Model de sol·licitud de pròrroga del contracte de lloguer (el pots completar seguint les instruccions que trobaràs al final del model. Has d’adjuntar la documentació que s’indica i enviar-ho al propietari).

A més, si et trobes en una situació de vulnerabilitat derivada de la COVID-19 pots accedir a un major grau de protecció. Per poder optar a aquestes mesures específiques has de complir tots els requisits de la situació de vulnerabilitat social i econòmica (ampliació detallada al final de la pàgina: Annex A):

1. Ha de ser l’habitatge habitual del llogater

2. Cap membre de la unitat familiar pot tenir un altre habitatge en propietat o usdefruit.

3. El sol·licitant ha d’estar en situació d’atur, ERTO (inclou els fixos-discontinus), reducció de jornada o si és autònom haver sofert una pèrdua substancial d’ingressos.

4. La despesa de lloguer més la dels subministraments bàsics ha de suposar un 35% o més dels ingressos nets de tota la unitat familiar.

Si compleixes els requisits de la situació de vulnerabilitat social i econòmica anteriors:

Tens dret a la suspensió del desnonament fins al 31 de gener de 2021 si no disposes d’una alternativa habitacional.

Si no tens un altre lloc on viure no et podran fer fora del teu habitatge habitual entre el 2 d’abril de 2020 i el 31 de gener de 2021.

Tens dret a la reducció o ajornament de la renda del lloguer per part dels grans tenidors i d’empreses o entitats públiques d’habitatge:

Si tens un lloguer d’habitatge habitual amb un gran tenidor (té més de 10 immobles urbans o més de 1.500 m2 construïts) o bé amb una empresa o entitat pública d’habitatge (com per exemple, l’IBAVI o el Patronat Municipal d’Habitatge de Palma) pots renegociar les teves condicions del lloguer i tens dret o a una reducció o a un ajornament de la renda del lloguer.

Pots sol·licitar l’ajornament del pagament de la mensualitat mitjançant una comunicació a l’arrendador fins al 31 de gener de 2021. L’arrendador ha de contestar-te en un termini de set dies laborables i la contestació ha de preveure alguna de les dues opcions següents:

  • Una reducció del 50% de la renda del lloguer durant el temps que es mantengui  la situació de vulnerabilitat, fins a un màxim de 4 mesos.
  • Una moratòria o ajornament de la renda del lloguer durant el temps que es mantengui la situació de vulnerabilitat, fins a un màxim de 4 mesos. Les mensualitats ajornades s’han de fraccionar en la forma decidida mitjançant l’acord entre l’arrendador i l’arrendatari, en tot cas, l’arrendador haurà d’oferir un mínim de 3 anys per retornar-les.

Model de sol·licitud d’ajornament temporal del lloguer, propietaris grans tenidors (el pots completar seguint les instruccions que trobaràs al final del model. Has d’adjuntar la documentació que s’indica i enviar-ho al propietari).

* ANNEX A: REQUISITS SITUACIÓ DE VULNERABILITAT I CONCEPTES

A)   Requisits

1.  El sol·licitant i els membres de la seva unitat familiar no poden ser propietaris o usufructuaris de cap habitatge a Espanya.

S’entén que compleixen el requisit anterior, en els casos següents:

  • Tenen únicament un % de la propietat de l’habitatge i l’han obtingut per herència.
  • Tenen la propietat o usdefruit, però no poden disposar de l’habitatge a causa de separació, divorci o qualsevol altra causa acreditada que no depengui de la voluntat del sol·licitant
  • L’habitatge no està adaptat a la discapacitat del sol·licitant o d’algun dels membres de la seva unitat familiar. 

2. El sol·licitant a causa de la crisi sanitària està a l’atur, es troba en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), ha vist reduïda la seva jornada o és autònom i ha sofert una reducció d’ingressos.

3. El conjunt de membres de la unitat familiar no pot superar en el mes anterior a la sol·licitud, els següents límits màxims d’ingressos, segons el tipus d’unitat:

Família sense fills i sense persones amb discapacitat o dependència: el límit màxim és 1.613,52 € bruts/mes (és el resultat de multiplicar per 3 l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual, conegut com IPREM mensual = 537,84 € x 3 = 1.613,52€)

Família amb fills, de qualsevol edat, o bé amb persones majors de 65 anys que convisquin al mateix habitatge: el límit màxim anterior (1.613,52 € bruts/mes) s’incrementa en + 53,78€ per cada fill o persona major de 65 anys (és el resultat d’incrementar el límit anterior de 1.613,52€ en un 10% l’IPREM mensual (+53,78€) per cada fill o persona major de 65 anys)

Exemple:

Família amb 1 fill o 1 persona major de 65 anys: 1.667,30 € bruts/mes 53,78€ + 1.613,52€ = 1.667,30 €

Família amb 2 fills o 2 persones majors de 65 anys: 1.721,08€ bruts/mes
(53,78€ x 2)+ 1.613,52€ = 1.721,08 €

Família monoparental amb fills que convisquin al mateix habitatge: el límit màxim anterior (1.613,52 € bruts/mes) s’incrementa en + 80,67 € per cada fill. (és el resultat d’incrementar el límit anterior de 1.613,52€ en un 15% l’IPREM mensual (+ 80,67€) per cada fil)

Seguint exemple anterior:

Família monoparental amb 1 fill: 1.694,19 € bruts/mes 80,67 + 1.613,52€ = 1.694,19 €

Família amb algun membre amb discapacitat reconeguda superior al 33%, situació de dependència o incapacitat permanent per treballar: el límit màxim d’ingressos és 2.151,36 € bruts/mes (és el resultat de multiplicar per 4 l’IPREM mensual)

Aquest límit s’incrementarà seguint els exemples anteriors, per cada fill que convisqui al mateix habitatge.

La persona llogatera té reconeguda una paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% o bé té ella, o el seu cuidador, incapacitat permanent per treballar: el límit màxim d’ingressos és 2.689,2 € bruts/mes (és el resultat de multiplicar per 5 l’IPREM mensual)

4. El preu del lloguer més les despeses bàsiques (electricitat, gas, gasoil per la calefacció, aigua corrent, telecomunicacions fixes i mòbils i comunitat de propietaris) ha de ser igual o superior al 35% del total d’ingressos nets de la unitat familiar.

Exemple.

Renda de lloguer més despeses bàsiques ≥ al 35% ingressos nets unitat familiar

Renda de lloguer + despeses bàsiques = 900€

Ingressos nets unitat familiar = 1.500€

35% Ingressos nets unitat familiar = 1.500 x 0,35 = 525€ .

Renda de lloguer + despeses bàsiques= 900€ > 35% dels ingressos nets unitat familiar = 525€. Per tant, compleix el requisit.

* Si a pesar de no complir els requisits de vulnerabilitat assenyalats en l'Annex A et trobes en una situació de dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, et recomanam que et posis en contacte amb el teu arrendador (propietari), per intentar arribar a un acord sobre les condicions del lloguer que us resulti favorable a ambdues parts.

Model de declaració responsable situació de vulnerabilitat

B) Conceptes

Sol·licitant: és la persona titular del contracte de lloguer que resideix de forma habitual i permanent a l’habitatge. Al qual està empadronada actualment i durant els 6 mesos anteriors.

Unitat familiar: és la unitat formada per la persona llogatera, el seu cònjuge o parella de fet inscrita i tots els fills i els conjugues o parelles de fet dels fills que visquin al mateix habitatge. Al qual estan empadronades actualment i hi han estat durant els 6 mesos anteriors.

Gran tenidor: és el titular de més de 10 immobles urbans -habitatges, locals, etc.- (sense comptar garatges i trasters) o de més de 1.500 m2 de superfície construïda. S’equiparen també, les empreses o entitat públiques d’habitatge (com l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) o el Patronat Municipal d’Habitatge de Palma).