Torna

PREGUNTES FREQÜENTS CORONAVIRUS

Les ajudes per el pagament de l’hipoteca van dirigides a aquelles persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat social i econòmica a causa de la crisi del COVID19.

 

Per sol·licitar l’ajuda s’han de complir els següents requisits (**informació ampliada a l’Annex):

1.- La persona sol·licitant a causa de la crisi sanitària es troba en aquests moments a l’atur o bé és autònom i ha sofert una pèrdua d’ingressos d’un 40% o més

2.- Es fixen uns límits d’ingressos per unitat familiar. Es podrà sol·licitar l’ajuda si no es superen aquests límits fixats en el mes anterior a la sol·licitud.

3.- La quota de la hipoteca més les despeses bàsiques (electricitat, gas, gasoil per la calefacció, aigua corrent, telecomunicacions fixes i mòbils i comunitat de propietaris) ha de ser igual o superior al 35% del total d’ingressos nets de la unitat familiar

4.- L’esforç econòmic de la unitat familiar per fer front a la quota hipotecaria s’ha incrementat un 30% o més

Si es compleixen tots aquests requisits:

Tens dret a una moratòria sense interessos de les quotes hipotecàries sobre el teu habitatge o local per un termini de fins a 3 mensualitats.


Podràs sol·licitar-la al banc amb el que tinguis la hipoteca fins al dia 29 de setembre de 2020; allà t’indicaran tota la documentació que has de presentar.


El banc haurà d’aplicar la moratòria en el termini màxim de 15 dies següents a la sol·licitud.

ANNEX:

Requisits - situació de vulnerabilitat del sol·licitant

 

(NOTA: s’han de complir tots els requisits, són eliminatoris, en cas de no complir-ne un ja no és necessari seguir comprovant la resta)

1.- La persona sol·licitant era treballadora i a causa de la crisi sanitària està l’atur o bé és autònom i ha sofert una pèrdua d'ingressos d’un 40% o més.

2.- El conjunt de membres de la unitat familiar no pot superar en el mes anterior a la sol·licitud, els següents límits màxims d’ingressos, segons el tipus d’unitat:

Família sense fills i sense persones amb discapacitat o dependència: el límit màxim és 1.613,52 € bruts/mes

 

(és el resultat de multiplicar per 3 l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual, conegut com IPREM mensual = 537,84 € x 3 = 1.613,52€)

Família amb fills, de qualsevol edat, o bé amb persones majors de 65 anys que convisquin al mateix habitatge: el límit màxim anterior (1.613,52 € bruts/mes) s’incrementa en + 53,78€ per cada fill o persona major de 65 anys.

 

(és el resultat d’incrementar el límit anterior de 1.613,52€ en un 10% l’IPREM mensual (+ 53,78€) per cada fill o persona major de 65 anys)

Exemple:

  • Família amb 1 fill o 1 o persona major de 65 anys: 1.667,30 € bruts/mes

    53,78€ + 1.613,52€ = 1.667,30 €

  • Família amb 2 fills o 2 persones majors de 65 anys: 1.721,08 € bruts/mes

    (53,78€ x 2)+ 1.613,52€ = 1.721,08 €

Família monoparental amb fills que convisquin al mateix pis: el límit màxim anterior (1.613,52 € bruts/mes) s’incrementa en + 80,67 € per cada fill.

 

(és el resultat d’incrementar el límit anterior de 1.613,52€ en un 15% l’IPREM mensual (+ 80,67€) per cada fil)

Seguint exemple anterior:

  • Família monoparental amb 1 fill: 1.694,19 € bruts/mes
    80,67 + 1.613,52€ = 1.694,19 €

Família amb algun membre amb discapacitat reconeguda superior al 33%, situació de dependència o incapacitat permanent per treballar: el límit màxim d’ingressos és 2.151,36 € bruts/mes

 

(és el resultat de multiplicar per 4 l’IPREM mensual)

 

A quest límit s’incrementarà seguint els exemples anteriors, per cada fill que convisqui al mateix habitatge.

Si el titular hipotecari té reconeguda una paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% o bé té ell, o el seu cuidador, incapacitat permanent per treballar: el límit màxim d’ingressos és 2.689,2 € bruts/mes

(és el resultat de multiplicar per 5 l’IPREM mensual)

3.- La quota de la hipoteca més les despeses bàsiques (electricitat, gas, gasoil per la calefacció, aigua corrent, telecomunicacions fixes i mòbils i comunitat de propietaris) ha de ser igual o superior al 35% del total d’ingressos nets de la unitat familiar.

Ex. Quota hipotecària més despeses bàsiques ≥ al 35% ingressos nets unitat familiar

 

Quota hipotecària + despeses bàsiques       900€

Ingressos nets unitat familiar 1.500€

 

35% Ingressos nets unitat familiar = 1.500 x 0,35 = 525€ .

 

Quota hipotecària + despeses bàsiques= 900€ > 35% dels ingressos nets unitat familiar= 525€. Per tant, compleix el requisit.

4.- L’esforç econòmic de la unitat familiar per fer front a la quota hipotecària s’ha incrementat un 30% o més.

Ex.

 

Ingressos de la unitat familiar abans del covid-19: 2.000€/mes Quota hipotecària abans del covid-19 = 650€/mes

 

Quota d’esforç hipotecari abans del covid-19 = quota hipotecària/ ingressos de la unitat familiar =

 

650€/2.000€ = 0,325 punts.

 

Si aquesta tassa de 0,325 punts, aplicant la mateixa quota hipotecaria dividida entre els ingressos de la unitat familiar, que han disminuït degut al covid-19, superen el resultat de multiplicar 0,325 x 1,3 es compliria el requisit.