Torna

FAQ.

 


Clicau a sobre de cada una de les preguntes per conèixer la resposta

Atenció a la Ciutadania

 Com puc sol·licitar informació general?

Disposa de tres vies per poder fer consultes generals sobre el funcionament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 - Via presencial

- Via telefònica

- Via telemàtica

 Com puc presentar documentació davant l' Administració?

Disposau de les vies següents:
 
a) Presencial (només per a persones físiques). A les oficines de registre de l'Administració de la CAIB. Podeu consultar-les a l'enllaç següent: oficines de registre i models genèrics

b) Telemàtica.

― La Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://seuelectronica.caib.es), en la qual es troben tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament.
Per a poder iniciar un tràmit telemàtic a la Seu és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI-e o Cl@ve, usuari/contrasenya (Seycon), sense autenticació (per als tràmits amb preregistre; aquesta forma d'accés requereix l'aportació de documentació de forma presencial).

No obstant això, en iniciar el tràmit visualitzareu el sistema d'identificació concret que admet el procediment en qüestió.

―El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no compti amb tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es pot fer accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es).
Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d’un certificat electrònic o DNI-e.

A la mateixa adreça electrònica del REC hi ha el Manual d’usuari, en el qual s’indiquen les instruccions necessàries per a l’ús d’aquesta aplicació (http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf). Així mateix, el servei d’atenció telefònica 060 de l’Administració General de l’Estat resoldrà els dubtes o incidències sobre la seva utilització.


c) Correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

 Són hàbils els dissabtes a l'efecte del còmput de terminis administratius?

Amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el dia 2 d'octubre de 2016, els dissabtes varen passar a ser considerats dies inhàbils a l’efecte de comput administratius.
 
No obstant això, s'ha de tenir en compte que la disposició transitòria tercera de la Llei estableix un règim transitori, en el qual, resumidament, es disposa el següent:
 
a) Als procediments ja iniciats abans del 2 d'octubre de 2016, aquesta no els és aplicable, i es regeixen per la normativa anterior (és a dir, la Llei 30/1992).

b) Els procediments de revisió d’ofici iniciats després del 2 d'octubre de 2016 s’han de substanciar per les normes que s'estableixen a la Llei 39/2015.

c) Els actes i les resolucions dictats amb posterioritat al 2 d'octubre de 2016 es regeixen, pel que fa al règim de recursos, per les disposicions de la Llei 39/2015.

d) Els actes i les resolucions pendents d’execució el 2 d'octubre de 2016, es regeixen per a la seva execució per la normativa vigent quan es varen dictar.

Per tant, a l'efecte de determinar els dies que han de ser considerats hàbils a l'efecte de còmput administratiu s'ha de tenir en compte la normativa aplicable a cada cas, segons el règim transitori esmentat.

 Quins són els dies inhàbils del 2020 a l'efecte del còmput administratiu?

El 14 de desembre de 2019 es va publicar en el BOIB el Decret 92/2019, de 13 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2020 a l’efecte del còmput administratiu.

D’acord amb aquest Decret seran dies inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més dels dissabtes i diumenges, les festes laborals d’àmbit nacional i d’aquesta comunitat autònoma que s’indiquen a continuació:
 

1 de gener Cap d'Any Dimecres
6 de gener Epifania del Senyor Dilluns
9 d'abril Dijous Sant Dijous
10 d'abril Divendres Sant Divendres
13 d'abril Dilluns de Pasqua Dilluns
1 de maig Festa del Treball Divendres
15 d'agost Assumpció de Maria Dissabte
12 d'octubre Festa Nacional Dilluns
7 de desembre Dia següent a la Constitució Dilluns
8 de desembre Immaculada Concepció Dimarts
25 de desembre Dia de Nadal Divendres
26 de desembre Segona festa de Nadal Dissabte


També seran dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els dies de les respectives festes locals que figuren en l’annex de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 2 d’octubre de 2019 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l'any 2020 en l'àmbit de les Illes Balears.

A la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears seran inhàbils, a més dels dissabtes i diumenges, els dotze dies inhàbils de festa laboral d’àmbit nacional i d’aquesta comunitat autònoma (abans esmentats) però seran hàbils els dies de festa local a cada municipi
.

Administració Electrònica

 Quins són els canals de presentació telemàtica de documentació a l'Administració de la CAIB?

Els canals disponibles per a la presentació telemàtica de sol·licituds, escrits i comunicacions són els següents:

― La
Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://seuelectronica.caib.es), en la qual es troben tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament.
Per a poder iniciar un tràmit telemàtic a la Seu és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI-e o Cl@ve, usuari/contrasenya (Seycon), sense autenticació (per als tràmits amb preregistre; aquesta forma d'accés requereix l'aportació de documentació de forma presencial).

No obstant això, en iniciar el tràmit visualitzareu el sistema d'identificació concret que admet el procediment en qüestió.

―El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no compti amb tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es pot fer accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es).
Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d’un certificat electrònic o DNI-e.

A la mateixa adreça electrònica del REC hi ha el Manual d’usuari, en el qual s’indiquen les instruccions necessàries per a l’ús d’aquesta aplicació (http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf). Així mateix, el servei d’atenció telefònica 060 de l’Administració General de l’Estat resoldrà els dubtes o incidències sobre la seva utilització.

 Puc anar a una oficina de registre de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per sol·licitar l’alta a Cl@ve?

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació i l'autenticació.

Aquest sistema està proporcionat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i permet identificar-se mitjançant un certificat electrònic (inclòs el DNI electrònic), el sistema Cl@ve PIN o el sistema Cl@ve Permanent. Per poder emprar qualsevol d’aquests dos darrers sistemes, és necessari registrar-se a Registre a Cl@ve o bé dirigir-se a alguna de les oficines habilitades de la Xarxa d'Oficines d’Assistència en Matèria de Registres del Govern de les Illes Balears, que podeu consultar en la web d'atenció a la ciutadania.

Per poder donar-vos d’alta a aquestes oficines tan sols necessitau el DNI, un número de telèfon mòbil i un correu electrònic.
Podeu trobar més informació en la pàgina de Cl@ve.

 Qué és un certificat electrònic i com s'instal·la?

El certificat electrònic és un fitxer electrònic que conté un conjunt de dades que permeten identificar el propietari. Amb un certificat electrònic es pot intercanviar informació amb altres persones i entitats d’una manera segura, i signar electrònicament dades per comprovar-ne la procedència i la integritat.

Per instal·lar-lo, una vegada que l’autoritat de certificació escaient ha emès un certificat i l’heu descarregat, heu d’instal·lar-lo al navegador del vostre ordinador. Quan hàgiu importat el certificat al vostre navegador, consultau a Internet els requisits tècnics dels navegadors per poder configurar-lo correctament.

En el cas que el certificat digital sigui de targeta, no és necessari  instal·lar-lo al navegador: se n’ha de fer ús inserint la targeta al lector de targetes.

Els certificats electrònics reconeguts més habituals són:

― DNI electrònic (persones físiques). Més informació a www.dnielectronico.es

― CERES – Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (persones físiques i jurídiques). Més informació a http://www.cert.fnmt.es/certificados

― Camerfirma (persones jurídiques). Més informació a https://www.camerfirma.com.

 A l’efecte de còmput de terminis, en quina data podem entendre que s’ha presentat un recurs mitjançant el Registre electrònic comú (REC)?

En el moment en què presenteu un recurs dirigit a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat (REC), aquest registre electrònic emetrà de forma automàtica un justificant de presentació amb la data i hora de presentació, el qual us recomanam que conserveu, atès que aquesta serà la data a tenir en compte a l’efecte de considerar que el recurs ha estat presentat o no dins el termini legalment establert.

No obstant això, per a la determinació del termini que té l’Administració per dictar i notificar la resolució, s’ha de tenir en compte la data en què el recurs que heu presentat ha tingut entrada en el Registre electrònic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per comprovar la data en què el vostre recurs ha tingut entrada en l’organisme destinatari podeu accedir a l'històric de registres del REC identificant-vos amb certificat digital o Cl@ve i consultar l’estat del registre.

 Segons la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quines són les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració?

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

 Preguntes freqüents relacionades amb la seu electrònica

En l'enllaç següent podeu consultar les preguntes freqüents relacionades: FAQ Seu electrònica

Darrera actualització: setembre 2020