Torna

Estructura del Govern de les Illes Balears

 Organigrama CAIB                                                                           Ens Sector públic 

           

 

D'acord amb el que disposa l'Estatut d'autonomia, la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al president determinar la composició del Govern i configurar l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Decret 6/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, ( BOIB Núm 042 , de  8 d’abril de 2017)  determina la composició del Govern i  estableix que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sota la direcció del Govern, s'estructura en les conselleries següents:

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Conselleria de Presidència

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Conselleria d'Educació i Universitat

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Conselleria de Salut

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

L'estructura orgànica bàsica del Gabinet de la Presidència s'estableix en el Decret 18/2015, de 16 de juliol, del gabinet de la presidenta de les Illes Balears, i la de cada conselleria al Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears,que ha estat modificat en vàries ocasions.

La disposició addicional primera de l’esmentat Decret 24/2015  també inclou, sense caràcter exhaustiu ni excloent, com annex 1,els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'adscriuen a cada conselleria i com annex 2, les fundacions privades, sotmeses a protectorat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que hi consten. 


-Decret 18/2015, de 16 de juliol - Estructura del Gabinet de la PresidènciaPDF

-Decret 24/2015, de 7 d'agost - Estructura de les Conselleries (versió consolidada actualitzada a 28/05/2018)PDF

-Decret 6/2017, de 7 d'abril, Composició del Govern (versió actualitzada a 8/04/2017)PDF

-Organigrama del Govern de les Illes Balears (actualitzat a 8/04/2017) Editor de Text

-Decret 8/2017, de 7 d'abril, de la presidència de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències del vicipresident, dels consellers i de les conselleres del GovernPDF

-Titulars òrgans superiors Govern de les Illes Baleares (actualitzat a 18/06/2018)

-Ens del Sector Públic adscrits a l'Administració de la CAIB (actualitzat a 18/07/2018) Editor de Text