Torna

Servei d'escolarització

Preguntes freqüents

Què és el procés d'adscripció?

És un procés en el que hi participen els alumnes de 6è d'Educació Infantil, 6è d'Educació Primària i 4t d'ESO que han de continuar els seus estudis a un altre centre (centre de destí) de la línia d'adscripció corresponent. Hi ha casos d'adscripció directa, on tots els alumnes obtenen plaça a un centre de destí únic, i d'adscripció múltiple, on els alumnes poden indicar el seu ordre de preferència entre varis centres de destí de la línia d'adscripció.

En el cas dels centres públics, el procés d'adscripció es realitza quan un alumne acaba l'etapa educativa en el seu centre i en aquest ja no hi ha més nivells educatius. Això seria quan es passa de 6è d'Infantil a 1r de primària (només si el centre no té primària), de  6è de primària a 1r d'ESO i  de 4t d'ESO a 1r de Batxillerat (només si el centre no disposa de batxillerat). Les famílies han de participar en aquest procés només quan es tracta d'adscripció múltiple, ja que en el cas d'adscripció directa és l'administració la que realitza d'ofici aquest procés.

En el cas de centres concertats, no sempre tenen adscripció. Si no en tenguessin s'hauria de participar en el procés d'admissió quan en el mateix centre no hi hagi més nivells educatius i aquest centre no tengui adscripció a cap altre centre concertat.

 

Què és el procés d'admissió?

És un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

 

Si he participat al procés d'adscripció, puc participar també al d'admissió?

Sí. La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d'adscripció és compatible amb la posterior participació al  procés d'admissió. No obstant això, el fet d'obtenir una plaça en el procés d'admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d'adscripció.

 

Tots els centres públics i concertats apliquen el mateix procés d’admissió?

Sí, l’admissió en centres sostinguts amb fons públics, tant públics com concertats, ve regulada per la mateixa normativa autonòmica i, per tant, en aquests centres s’hi apliquen els mateixos criteris de baremació.

 

Com puc tramitar la sol·licitud ?

Degut a la pandèmia del COVID 19, per al procés 2021-2022 s'haurà de fer una sol·licitud prioritàriament telemàtica.

A mode de resum, per accedir al tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil (usuari no identificat electrònicament).

Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada en la vostra sol·licitud.

Haureu d'anar al centre, demanant cita prèvia, quan:

1. Heu d'aportar documentació per a ser baremada (si s'ha fet tràmit autenticat). 

2. Si heu fet un tràmit no autenticat (DNI/NIE i mòbil) lheu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

 

On he de presentar la sol·licitud de preinscripció?

-Si realitzam un tràmit autenticat (Cl@ve o GestIB) no farà falta presentar la sol·licitud en el centre a no ser que s'hagi d'entregar documentació que no pugui ser consultada telemàticament.

-En el cas que s'hagi fet el tràmit no autenticat (DNI o NIE + telèfon mòbil) dependrà de si participam a adscripció o a admissió:

a) Procés d'adscripció: només en els casos d'adscripció múltiple, la sol·licitud de preinscripció s'ha d'entregar en el centre on l'alumne o alumna està cursant estudis de 6è d'infantil o 6è de primària durant el curs escolar actual, per això haureu de posar-vos en contacte amb el centre i us donaran cita. En el cas de l'adscripció directa, no cal presentar cap sol·licitud, ja que el centre fa l'adscripció de forma automàtica.

b) Procés d'admissió: la sol·licitud s'ha d'entregar al centre que heu posat en primera opció.

 

Si deman diferents centres, he de fer un tràmit a cadascun d’ells?

No. Només heu de fer un sol tràmit en el qual posareu els centres que voleu per ordre de preferència. En cas que en presenteu més d’un, el sistema ho detecta i els anul·la, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats i se us serà adjudicada una plaça d’ofici.

 

Quants de centres puc demanar?

Com a màxim, es pot demanar un total de 5 centres per ordre de preferència, tots a la mateixa sol·licitud.

 

Si no hi ha cap vacant per al curs que ha de fer el meu fill o filla, puc fer el tràmit d’admissió?

Sí. Encara que no hi hagi cap vacant, el centre té l’obligació d’admetre tots els tràmits que se li presenten. A més, heu de pensar que potser al llarg del procés de preinscripció i matrícula es pot generar alguna vacant que no apareix a l'inici. En aquest cas la plaça podria ser oferida, per rigorós ordre de puntuació, als sol·licitants que han quedat en llista d'espera.

Com he de calcular la puntuació de barem dels distints centres que sol·licit?

La puntuació s'ha de calcular segons el centre triat en primera opció. En cas de no obtenir plaça en primera opció, s'optarà als centres triats en segona opció amb la mateixa puntuació que s'ha obtingut a la primera.

El sistema d'adjudicació primer adjudica les primeres opcions. Tots els alumnes que no han obtengut plaça s'ordenen per puntuació i, en aquest ordre, es van mirant les segones opcions segons l'ordre en el qual apareixen a la sol·licitud.

Quan i com donen punts els germans?

Donen punts tots els germans matriculats a qualsevol centre de la línia d'adscripció durant el curs actual. En el cas de centres d'infantil i primària i instituts de secundària de la mateixa línia d'adscripció, un germà a qualsevol curs del centre sol·licitat de secundària donaria punts a un germà més petit, tant si vol accedir a un IES com a un CEIP de la mateixa línia d'adscripció. A la vegada, un germà de qualsevol curs d'un centre d'infantil i primària donaria punts a un germà més gran, tant si vol accedir a un IES o un CEIP de la mateixa línia d'adscripció.

 

Quan i com donen punts els pares o tutors treballadors del centre sol·licitat?

S'apliquen els mateixos criteris que en els casos de germans matriculats, sempre que la relació laboral sigui directa amb el centre o la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Com puc calcular la puntuació que em correspon per la renda?

Podeu calcular la vostra puntuació per renda amb aquest manual.

 

Si a la llista definitiva surt que el meu fill/a a té plaça reservada, això vol dir que ja té plaça en aquest centre?

No. Encara que tengui una plaça reservada, haureu de confirmar que realment voleu aquesta plaça formalitzant la matrícula en el termini que estableix el calendari oficial.

En cas que no faceu efectiva la matrícula en el temps establert, el vostre fill o filla perdrà la plaça que se li havia assignat i se n’hi adjudicarà una d’ofici.

Per al procés 2021-2022 no es publicaran els llistats d'admesos als centres, sino que els participants podran consultar el resultat en la secció consulta online.

 

Si el meu fill/a no té cap plaça assignada, quina és la passa següent?

A la mateixa consulta online apareixerà una cita amb dia i hora per tramitar l'adjudicació d'una plaça amb l’oficina d’escolarització que us correspon. En aquesta cita se us adjudicarà una plaça escolar en un centre que disposi de vacants en aquell moment.

 

Què passarà si es produeix una vacant en el centre on el meu fill/a no ha estat admès?

Si es genera una plaça vacant en un centre, la direcció d’aquest es posarà en contacte amb el primer alumne que quedà exclòs a la llista definitiva d’admesos i aquest, tot i que estigui ja matriculat en un altre centre, podrà fer el canvi de matrícula.

En cas que el primer alumne de la llista refusi la plaça o no respongui en un termini de 24 hores, la direcció del centre l’ha d’oferir al segon i així successivament.

Aquest procés serà possible fins a dia 15 d'octubre de 2021,tant en el cas de l'adscripció com en el de l'admissió.

 

Què passa si vull sol·licitar plaça a batxillerat durant el procés d'admissió i estic pendent dels exàmens de setembre?

Heu de fer el tràmit durant el període establert en el calendari (del 14 al 18 de juny), però fins que no siguin publicades les notes del mes de setembre, per comprovar que es tenen els requisits per a cursar el batxillerat, no se li adjudicarà cap plaça de les que restin vacants.