Torna

Servei d'escolarització

Famílies en risc social i víctimes de violència masclista

Aquí hi podem incloure:

 1. Famílies amb menors d’edat que han estat objecte de declaració de risc per part de l’Administració competent en matèria de protecció de menors (Ajuntaments i Consells Insulars).
 2. Famílies en les que es produeixi un retorn posterior de mesures administratives de protecció (Consells Insulars).
 3. Famílies en les quals hi ha menors sobre els que s’han adoptat mesures de justícia juvenil (Direcció General de Menors i Famílies).
 4. Famílies en les quals la dona, els fills o filles al càrrec han sofert violència masclista.

Aquest criteri és aplicable quan alguna d'aquestes situacions es donen en algun dels membres del nucli familiar, encara que no sigui el menor per a qui se sol·licita l'escolarització.

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts

Documentació

 1. Respecte a les famílies amb menors d'edat que han estat objecte de declaració de risc, depenent del cas:
  • Amb la resolució administrativa de declaració de risc de el Consell Insular respectiu (o organisme autonòmic competent) 
  • Amb el  conveni d'intervenció social i educatiu familiar entre la família del menor i els serveis socials del municipi.
  • Per a la valoració d'aquesta situació, la documentació acreditativa d'aquest apartat ha de ser posterior al 29 de maig de 2019.
 2. Respecte a les famílies en que es produeix un retorn posterior a les mesures administratives de protecció:
  • S'acreditarà mitjançant la resolució, certificat o ofici administratiu de l'òrgan competent en matèria de menors del Consell Insular respectiu (o de l'organisme autonòmic competent).
  • La documentació acreditativa d'aquest apartat ha de ser posterior a dia 29 de maig de 2019.
 3. Respecte a les famílies en les quals hi ha menors respecte als quals s'han adoptat mesures de justícia juvenil:
  • S'ha de presentar la resolució, certificat o ofici del Servei d'Execució de Mesures de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància  Joventut i Famílies del Govern Balear (o de l'organisme autonòmic competent).
 4. Respecte a les famílies en què la dona o fills/es a càrrec han patit violència masclista, s'ha de presentar algun dels documents següents, que han de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:
  • Una ordre en favor de la víctima.
  • Una sentència condemnatòria.
  • Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demanadant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.
  • Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
  • Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’ Institut Balear de la Dona, Servei de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.