Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Família nombrosa o monoparental

  • Per tenir dret a aquesta puntuació és necessari tenir el títol de família nombrosa en vigor.
  • Com a conseqüència de l’aprovació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, les famílies monoparentals podran obtenir 1 punt a l'apartat de família nombrosa general.
  • En cap cas es pot acumular la puntuació per família nombrosa general i la de família monoparental en aquest apartat.

Puntuació que s'atorga:

  • 1 punt en els casos de família nombrosa general
  • 2 punts en els casos de família nombrosa especial
  • 1 punt en el cas de família monoparental, que s'equipara a família nombrosa general.

Documentació

  • Si el títol de família nombrosa està expedit a Mallorca o Menorca, es pot consultar telemàticament. En els casos d'Eivissa i Formentera, és necessari aportar el document en paper.
  • Per acreditar família monoparental: llibre de família en el que consti un sol progenitor, o sentència judicial  on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat