Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Víctimes de violència de gènere

 • Es poden beneficiar de la puntuació d'aquest criteri aquells alumnes que hagin tengut un canvi de residència, motivat perquè el/la progenitor/a dels quals es vegi afectat per actes de violència de gènere.

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts

Documentació

 • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
 • Per acreditar aquesta circumstància s'ha de presentar el nou certificat d'empadronament de l'alumne, a més d'algun dels documents següents que es preveuen a la Llei 11/2016 següents::
  • Una ordre de protecció a favor de la víctima.
  • Una sentència condemnatòria.
  • Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la persona és víctima de violència de gènere.
  • Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
  • Un dels següents informes, els quals han d'expressar l'existència d'indicis que la persona és víctia de violència de gènere: un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials, de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.