Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Víctimes de violència de gènere

 • Es poden beneficiar de la puntuació d'aquest criteri aquells alumnes que facin un canvi de residència el/la progenitor/a dels quals es vegi afectat per actes de violència de gènere.

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts

Documentació

 • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
 • S’ha de presentar algun dels documents següents, que han de justificar suficientment la situació de víctima de violència de gènere:
  • Una ordre de protecció a favor de la víctima.
  • Una sentència condemnatòria.
  • Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
  • Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.
  • Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona.