Torna

Procés d'Escolarització Curs 2017-2018

Barem de puntuació

CRITERIS PRIORITARIS

I. Existència de germans matriculats al centre o pares, mares o tutors que hi treballin:

   a) Primer germà o germana al centre: 4 punts

   b) Per cada un dels germans següents: 3 punts

   c) Pel pare, la mare, o tutor/a que treballi al centre: 4 punts

   d) Si el pare i la mare, o ambdós tutors, treballen al centre: 7 punts.

En aquests casos es donarà el mateix tractament per als infants que estiguin en situació d’acolliment familiar simple o permanent, de preadopció o adopció. Així també tendrà el mateix tractament l’infant que es trobi en règim d’acolliment residencial.

II. Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat:

   a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o de l’alumne si té l’edat legal de treballar, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 2 punts.

   b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 1,5 punts.

   c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’influència del centre sol·licitat: 0,5 punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.

Màxim: 5,5 punts.

Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l’antiguitat en el domicili anterior.

En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la puntuació obtinguda per lloc de treball.

III. Proximitat del domicili de l’alumne o del lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat:

   a) Domicili de l’alumne o, alternativament, lloc de treball del pare, la mare o qualque tutor legal, o del mateix alumne, si aquest té l’edat legal de treballar, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 1 punt.

   b) Per cada any complet de residència continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,75 punts.

   c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció d’any de treball continuat i ininterromput, dins una zona limítrofa al centre sol·licitat: 0,25 punts.

El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció de l’any és de dos mesos complerts.

Màxim: 2,75.

En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda per domicili i la puntuació obtinguda per lloc de treball.

La puntuació corresponent a l’apartat II i a l’apartat III no es poden sumar.

Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l’antiguitat en el domicili anterior.

IV. Per la resta dels domicilis: 0 punts.

V. Renda per càpita de la unitat familiar (manual del càlcul de la renda per càpita): 

   a) Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.

   b) Renda familiar superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punts.

   c) Renda familiar superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.

   d) Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.

VI. Concurrència de discapacitat en l’alumne o en el pare, la mare, qualque tutor legal o en algun germà:

   a) en l’alumne: 1 punt.

   b) en el pare, la mare, tutor,  tutora o algun dels germans: 1 punt.

Màxim: 2 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

I. Pertinença a família nombrosa:

   a) família nombrosa especial: 2 punts,

   b) família nombrosa general: 1 punt.

La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a l’efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que preveu l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

II. Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica de les que figuren a l’annex 2: 1 punt. L’acreditació d’una malaltia crònica es farà mitjançant certificat mèdic oficial, en el qual constaran la identificació del facultatiu, la seva firma, núm. de col·legiat, la malaltia que efectivament pateix l’alumne/a i la data d’expedició del certificat (per a ser vàlid haurà de poder-se llegir i ser comprensible)

III. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre, d’acord amb els criteris objectius establerts en el present apartat, que han de ser fets públics pels centres anteriorment a l’inici del procés d’admissió i publicats a les corresponents convocatòries anuals: 1 punt.

Aquestes circumstàncies poden ser:

   - Fills de famílies monoparentals (enteses, als efectes de l’aplicació d’aquesta Ordre, com aquelles en què la pàtria potestat recau en un sol progenitor).

   - Alumnes provinents de centres d’acolliment.

   - Germans de parts múltiples que sol·liciten plaça al mateix curs i nivell educatiu.

   - Alumnes del municipi de Palma que tinguin el seu domicili a les zones estadístiques d’Establiments, son Espanyol, son Sardina, sa Indioteria (rural), son Riera, son Ferriol, Aeroport, s’Aranjassa i es Pil·larí, per als centres situats a la seva zona.

   - Els centres especialment dotats i adaptats per atendre discapacitats motrius o discapacitats sensorials auditives han de donar prioritat en l’admissió d’alumnes a aquells amb necessitats educatives especials associades a aquesta tipologia.

   - Fills d’antics alumnes dels centres (s’ha d’entendre alumnes d’ensenyament regulat).

-    Per al primer curs del segon cicle d’educació infantil, haver estat escolaritzat a una escoleta de la Conselleria d’Educació i Universitat, o a una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (EI, CEI).

Aquestes circumstàncies han de ser elegides pel consell escolar en els centres públics i per la titularitat en els centres privats concertats, oït el consell escolar. Els centres han d’haver celebrat aquesta reunió del consell escolar abans de la data d’inici de la sol·licitud de reserva de plaça. Els centres poden triar les circumstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció del punt a dues circumstàncies o més o un punt sencer a una sola circumstància.

El total màxim que es pot atorgar al sol·licitant de plaça per aquest criteri és un punt.

CRITERIS DELS CENTRES

Criteris de centre Mallorca

Criteris de centre Menorca

Criteris de centre Eivissa

Criteris de centre Formentera

ACLARIMENTS SOBRE ELS CRITERIS DE BAREM

Aclariments sobre els criteris de barem