Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Aquesta és la estructura i les característiques de la prova d’accés a formacions esportives de cicle inicial / nivell I de grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell I

 

1. Estructura

La prova s’estructura en les tres parts que s’indiquen a continuació.

1.1.  Part de comunicació: Valora la competència en comunicació lingüística.

Les matèries de referència són:  llengua castellana i  llengua catalana

1.2.  Part social: Valora la competència social i ciutadana.

Les matèries de referència són: geografia i història

1.3.  Part cientificotecnològica: Valora la competència matemàtica i la competència en el coneixement del món físic i la interacció amb aquest.

Les matèries de referència són: matemàtiques, biologia i geologia, i física i química

 

2. Qualificació de cada part

 Per qualificar cada part se seguiran les indicacions següents:

a) Cada matèria que s’avaluï es qualificarà de zero a deu punts, sense decimals.

b) La qualificació de cada part és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen. Aquesta qualificació s’ha d’expressar de zero a deu punts, amb dos decimals.

c) Si un aspirant està exempt d’examinar-se de la prova de llengua catalana, la qualificació de la part de comunicació serà la qualificació de la matèria de llengua castellana.

d) Els aspirants amb apartats superats que vulguin apujar nota poden sol·licitar presentar-se a aquests apartats. Es farà constar la qualificació superior.

e) Si un aspirant no fa la prova corresponent a alguna de les matèries d’una part i no està exempt de fer-la, la qualificació d’aquesta part serà de no presentat.

 

3. Qualificació final

Per qualificar la nota final s’ha de tenir en compte el següent:

a) La qualificació de cada part de la prova ha de ser numèrica, entre zero i deu punts, amb dos decimals.

b) La qualificació de la prova d’accés ha de ser, a tots els efectes, la mitjana aritmètica de les qualificacions de les parts avaluades i de les superades amb anterioritat.

c) La qualificació final s’ha de calcular sempre que s’obtingui almenys una puntuació de tres en cada una de les parts i ha de ser la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d’apte o de no apte. Si no es pot calcular aquesta mitjana, s’ha d’indicar que l’aspirant és no apte.

d) Si hi ha exempcions d’alguna de les parts de la prova, la nota mitjana s’ha de calcular sobre les parts avaluades.

e) Si la qualificació de totes les parts és de no presentat, o bé alguna part està exempta i la qualificació de la resta de les parts és de no presentat, la qualificació final serà de no apte.

f) Quan no se superi la totalitat de la prova, la qualificació de la part o les parts superades pot mantenir-se en les convocatòries següents. El certificat d’aptitud ha de ser el que acrediti la superació d’alguna de les parts.

 

4. Durada de la prova

La durada de la prova és de cinc hores en total:

a) Dues hores per a la part de comunicació.

b) Una hora per a la part social.

c) Dues hores per a la part cientificotecnològica.

 

5. Característiques de la part de comunicació

5.1. Contingut

Consta de dos texts, un en català i un en castellà, i de qüestions sobre cada text:                                 

a) Resum del text (3 punts).

b) Explicació del significat de paraules, expressions i idees del text (4 punts).

c) Redacció, d’una extensió de 125 paraules aproximadament, sobre un tema triat entre els dos que es proposen (3 punts).

 

5.2.  Criteris d’avaluació

S’avalua la comprensió del text proposat, l’adequació i la coherència de les respostes a les preguntes realitzades i, en general, l’expressió i la correcció ortogràfica i gramatical.

 

6. Característiques de la part social

6.1. Contingut

Consta d’un examen de geografia i història de deu qüestions relatives als continguts de l’ESO, que poden estar distribuïdes en cinc exercicis de dues qüestions. Cada qüestió té una puntuació màxima d’un punt.

6.2.  Criteris d’avaluació

S’avalua l’adequació i la coherència de les respostes a les preguntes realitzades i, en general, l’expressió i la correcció ortogràfica i gramatical.

 

7. Característiques de la part cientificotecnològica

7.1. Contingut

Consta d’un examen amb qüestions sobre matemàtiques, biologia i geologia, i física i química. Està format per deu qüestions relatives als continguts de l’ESO, que poden estar distribuïdes en cinc exercicis de dues qüestions. Cada qüestió té una puntuació màxima d’un punt.

7.2.  Criteris d’avaluació

Respecte a les matemàtiques, s’avalua la capacitat d’interpretació del que es demana i l’ús d’estratègies de lògica matemàtica per arribar al resultat final. D’aquesta manera, s’avalua tant el plantejament de la solució com el resultat obtingut. Pel que fa a l’altra part, s’avalua l’adequació i la coherència de les respostes a les preguntes realitzades.

 

8.  Exempció de les diferents parts de la prova

 

Es pot sol·licitar l’exempció de certes parts de la prova sempre que durant el període de la inscripció es presenti el certificat o la documentació que acredita la situació que s’al·lega. Si aquestes persones han demanat el certificat d’exempció o superació i encara no el tenen, l’han de lliurar als membres de la Comissió Avaluadora el mateix dia de la prova. No s’admetran els certificats que es presentin amb posterioritat al dia de la prova. Les possibles exempcions són les següents:

a) L’exempció de la part de comunicació si s’acredita alguna de les situacions següents:

1r.   Haver superat l’àmbit de comunicació del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.

2n.  Haver superat l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

3r.   Haver superat les matèries de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit de comunicació de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per a majors de divuit anys.

4t.   Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

5è.  Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

 

b) L’exempció de la part de comunicació si s’acredita alguna de les situacions següents:

1r.   Haver superat l’àmbit social del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.

2n.  Haver superat l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

3r.   Haver superat les matèries de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit social de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per a majors de divuit anys.

4t.   Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

5è.  Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

 

c) L’exempció de la part cientificotecnològica si s’acredita alguna de les situacions següents:

1r.   Haver superat l’àmbit cientificotecnològic del segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes.

2n.  Haver superat l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

3r.   Haver superat les matèries de 4t d’ESO que eximeixen de fer la prova de l’àmbit cientificotecnològic de les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per a majors de divuit anys.

4t.   Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

5è.  Haver superat una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

 

d) L’exempció de la prova de llengua catalana si s’acredita alguna de les situacions següents:

1r.   Tenir el certificat de nivell B1 de català o un certificat equivalent, o un certificat que acrediti un nivell superior de coneixements de llengua catalana, expedit per l’organisme oficial competent.

2n.  Estar exemptes de l’avaluació de la llengua catalana de la forma que es determina en la normativa vigent.

 

9. Adaptació de les condicions de la prova

Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, etc.) han d’aportar un document oficial que ho acrediti. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de comunicar a cada un dels centres que fan les proves el nom de les persones la petició d’adaptació de les quals s’ha acceptat.

 

10. Situacions d’exempció total i d’acumulació d’exempcions

Les persones que puguin acreditar alguna de les situacions següents poden sol·licitar i obtenir l’exempció total de fer la prova. Per sol·licitar plaça han d’aportar un certificat que acrediti la situació corresponent:

a) Tenir superada una prova d’accés singular a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.

b) Tenir superada una prova d’accés de caràcter general a cicles formatius de grau mitjà d’ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

c) Tenir superada una prova general d’accés als ensenyaments artístics superiors.

d) Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 o 45 anys.

e) Acumular les exempcions i parts ja superades de la totalitat de les diferents parts de la prova.