Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Característiques de la prova d’accés a formacions esportives de cicle superior / nivell III de grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i a les formacions esportives de període transitori de nivell III.

 

1. Continguts de la prova

Els continguts de la prova han d’incloure els aspectes més instrumentals del batxillerat.

Les matèries de referència són: llengua castellana, llengua catalana i llengua anglesa

 

2. Qualificació de cada matèria i del conjunt de la prova

Per qualificar cada matèria i el conjunt de la prova se seguiran les indicacions següents:

a) Cada matèria que s’avaluï es qualificarà de zero a deu punts, sense decimals.

b) Si la persona aspirant està exempta d’examinar-se d’una o més matèries, la mitjana no tindrà en compte aquestes matèries exemptes, llevat que es presenti per apujar la nota.

c) Si la persona aspirant certifica que té una o més matèries ja superades amb una qualificació numèrica, la mitjana es farà tenint en compte aquesta qualificació, llevat que es presenti per apujar la nota i la qualificació obtinguda sigui superior.

d) Si la persona aspirant no fa la prova corresponent a alguna de les matèries i no està exempt de fer-la, ni l’ha superada amb anterioritat, la qualificació d’aquesta matèria serà de no presentat.

e) Les persones aspirants han d’aportar el certificat d’exempció i/o superació durant el període d’inscripció. Si l’han demanat i encara no el tenen, l’han de lliurar als membres del tribunal el mateix dia de la prova. No s’admetran els certificats que es presentin amb posterioritat al dia de la prova.

3. Qualificació final

La nota final s’ha de calcular tenint en compte el següent:

a) La qualificació de la part comuna i, per tant, de la prova, a tots els efectes, és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la conformen i les matèries avaluades i superades amb anterioritat. Aquesta qualificació s’ha d’expressar de zero a deu punts, amb dos decimals.

b) La qualificació final s’ha de calcular sempre que s’obtengui almenys una puntuació de tres en cada una de les matèries i ha de ser la mitjana aritmètica d’aquestes, expressada amb dos decimals. És positiva la qualificació de cinc punts o superior. Aquesta nota final, quan es pugui calcular, ha de quedar reflectida juntament amb la qualificació d’apte o no apte.

c) Si hi ha exempcions d’alguna de les matèries de la prova, la nota mitjana s’ha de calcular sobre la resta de les matèries avaluades. Si l’aspirant es presenta per apujar la nota d’una o més matèries amb exempció, la nota es tindrà en compte sempre que amb les qualificacions obtingudes l’aspirant pugui obtenir la qualificació final d’apte a la prova.

d) Si hi ha matèries ja superades, la nota mitjana s’ha de calcular amb la qualificació que consti en el certificat corresponent. En el cas que no hi consti, s’ha de calcular la mitjana de la resta de les matèries avaluades. Si l’aspirant es presenta per apujar la nota d’una o més matèries ja superades, la nota obtinguda es tindrà en compte si és superior a la qualificació inicial.

e) Si la qualificació d’una o més matèries és de no presentat, la qualificació final serà de no presentat.

f) Si no se supera la totalitat de la prova, la qualificació de les matèries superades es pot mantenir en les convocatòries següents. El certificat d’aptitud ha d’acreditar la superació d’alguna de les matèries.

4.  Durada de la prova

La durada de la prova és de tres hores en total per a les tres matèries de la part comuna.

 

5. Contingut de la prova, criteris d’avaluació de cada matèria i criteris generals d’avaluació

Pel que fa als continguts de la prova, els criteris d’avaluació de cada matèria i els criteris generals, s’han de tenir en compte els següents aspectes:

a) Contingut de la prova. La part comuna consta de tres exàmens:

― un de llengua catalana

― un de llengua castellana

― un de llengua anglesa

b) Estructura i criteris d’avaluació de cada matèria. S’aplicaran l’estructura i criteris següents:

― L’examen de llengua catalana consta d’un text i de diverses qüestions sobre aquest text:

· Comprensió i interpretació del text (3 punts).

· Qüestions sobre ortografia, morfosintaxi, sinonímia, antonímia, etc. (4 punts).

· Redacció sobre un tema, que s’ha de triar entre els dos proposats, amb una extensió de 150 paraules aproximadament (3 punts).

― L’examen de llengua castellana consta d’un text i de diverses qüestions sobre aquest text:

· Comprensió i interpretació del text: resum del text i altres qüestions de comprensió (3 punts).

· Qüestions sobre ortografia, sintaxi, sinonímia, antonímia, etc. (4 punts).

· Redacció sobre un tema, que s’ha de triar entre els dos proposats, amb una extensió de 150 paraules aproximadament (3 punts).

 ― L’examen de llengua anglesa consta d’un text i de diverses qüestions sobre aquest text:

· Qüestions de comprensió (3 punts).

· Qüestions sobre vocabulari (1 punt).

· Qüestions gramaticals (3 punts).

· Redacció sobre un tema proposat o relacionat amb el text, amb una extensió de 100 paraules aproximadament (3 punts).

c) Criteris generals d’avaluació.

S’avaluen la comprensió del text proposat, l’adequació i la coherència de les respostes a les preguntes formulades i, en general, l’expressió i la correcció ortogràfica i gramatical. 

6. Exempció de fer alguna de les matèries de la prova

Les situacions que eximeixen de fer alguna matèria de la part comuna de la prova d’accés són les que s’estableixen en l’article 21 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears (BOIB núm. 22, d’11 de febrer). La mateixa norma estableix el certificat o la documentació que s’ha de presentar per tenir dret a l’exempció.

 

7. Situacions d’exempció total i d’acumulació d’exempcions

Les persones que puguin acreditar alguna de les situacions que s’indiquen a continuació poden sol·licitar i obtenir l’exempció total de fer la prova. Per sol·licitar plaça han d’aportar un certificat que acrediti la situació corresponent:

a) Haver superat la part comuna d’una prova d’accés a cicles de grau superior.

b) Haver superat la part comuna d’una prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

c) Haver superat la part comuna d’una prova d’accés als ensenyaments artístics superiors.

d) Haver superat la part comuna d’una prova d’accés a mòduls professionals del nivell 3 (MP3).

e) Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25, 40 o 45 anys.

f) Acumular les exempcions i matèries ja superades de la totalitat de les diferents matèries de la prova.

 

8. Adaptació de les condicions de la prova

Les persones que sol·licitin l’adaptació de les condicions en què s’ha de fer la prova perquè poden acreditar que tenen necessitats educatives especials o dificultats específiques d’aprenentatge (dislèxia, disortografia, disgrafia, discalcúlia, etc.) han d’aportar un document oficial que ho acrediti.

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de comunicar a cada un dels centres que fan les proves el nom de les persones la petició d’adaptació de les quals s’hagi acceptat.