Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Documentació necessària per inscriure's per fer la prova d'accés de caràcter específic

Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a fer la prova d'accés de caràcter específic han d'enviar telemàticament, a l'adreça electrònica de cada centre de referència de cada illa assenyalat en el punt tercer, els documents següents:


a) Sol·licitud, segons el model oficial (annex_2.pdf), que es pot trobar al centre on s'han d'inscriure i en el seu lloc web.


b) Còpia del document oficial d'identificació.


c) Declaració responsable que no es compleix cap requisit d'accés directe que permeti l'accés als ensenyaments esportius de règim especial (annex_3.pdf), que es pot trobar al centre on s'han d'inscriure i en el seu lloc web.


d) Fotocòpia del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o del certificat que acrediti que s'ha superat la prova d'accés general al grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial per a persones sense requisits acadèmics, o del certificat que acrediti que s'ha superat la prova d'accés a la formació professional de grau mitjà. Aquests documents han d'especificar la nota o mitjana obtinguda.

e) En el cas d'haver de realitzar les proves específiques per accedir als ensenyaments de cicle final de grau mitjà és necessari acreditar haver finalitzat els estudis del cicle inicial del grau mitjà de la mateixa modalitat esportiva o tenir-ne tots els mòduls aprovats, excepte el bloc de formació pràctica d'aquest cicle inicial del grau mitjà.


2. S'ha d'acreditar el pagament de l'import que la federació ha establert per a aquesta prova al compte de la federació, aportant al centre una còpia de l'ingrés bancari, la qual ha d'indicar el nom, els llinatges i el concepte «Inscripció prova específica» i el nivell i la modalitat esportiva

Annex_2.pdfAnnex_2.pdf

Annex_3.pdfAnnex_3.pdf