Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Servei de suport Telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereix determinats tràmits de la CAIB

MEPRO 2018/2075

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2018/2075

Objecte: Execució de les tasques i actuacions per a la prestació del servei de suport telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereix determinats tràmits de la CAIB.

Pressupost: 8.349,58 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015).

Durada: De juliol  al desembre de 2018 
Data d'aprovació/signatura de l'acord: 6 de juliol de 2018


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document