Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

30/07/2019

Encàrrec de gestió del servei de suport i assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l´any 2019

MEPRO 2018/ 10298

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Educació i Universitat

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Eduació, Universitat i Recerca

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT). 

Núm. Expedient: MEPRO 2018/ 10298

Objecte: Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei de suport i l’assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l’any 2019.

Pressupost: 428.075,60 €

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels ebcàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB núm. 114 de dia 15 de setembre de 2018).Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41 de 24 de març de 2015) per a les unitats de transport i manteniment Infinity

Durada: Des de l’1 de gener de 2019 fins el dia 31 de desembre de 2019.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 21 de desembre de 2018.


Contractació de tercers (Subcontractació): 

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document