Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió de servei de suport funcional a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

MEPRO 2018/3587

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. Vicepresidencia y Consejería de Innovación, Investigación y Turismo

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Direcció General de Modernització i Administració Digital. Conselleria d´Administracions Públiques i Modernització

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2018/3587

Objecte: Execució de les tasques i actuacions per a la prestació del servei de suport funcional a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de la CAIB.

Pressupost: 2.461.231,50 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015).

Durada: Des de l’agost de 2018 fins l’any 2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 1 d’agost de 2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document