Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió de servei de manteniment anual de Dominis de Internet per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

MEPRO 2016/7984

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme 

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Direcció General de Modernització i Administració Digital. Conselleria d´Administracions Públiques i Modernització

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2016/7984

Objecte: Execució de les tasques i actuacions pel manteniment anual de Dominis de Internet per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic a realitzar al llarg dels anys 2017-2020.

Pressupost: 32.086,00 €

Obligacions econòmiques:  El preu de l’encàrrec serà abonat trimestralment per l’administració encomanant, prèvia presentació de la factura per part de la Fundació BIT, en la qual ha de constar el nombre d’hores efectivament realitzades i el preu per hora aplicat, d’acord amb les tarifes aprovades per resolució del Conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 ( BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015) i, si és el cas, les altres despeses derivades de l’encomana.

Juntament  a la factura es presentarà un informe explicatiu dels serveis realitzats i la relació de les tasques efectuades, signat pel responsable de la Fundació BIT -clàusula 4- juntament amb la factura /factures i el certificat acreditatiu signat pel director general de Desenvolupament Tecnològic.

Durada: Des de l’1 de gener de 2017 o des de la data de notificació de l’encomana si fos posterior i fins el 31 de desembre de 2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 15 de desembre de 2016

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document