Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió de pròrroga del servei de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) durant els anys 2018-2019

PRO11 2017/5683

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Desenvolupament Tecnològic. Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme 

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Direcció General de Modernització i Administració Digital. Conselleria d´Administracions Públiques i Modernització

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: PRO11 2017/5683

Objecte: Pròrroga de l’execució de les tasques i actuacions per a la prestació d’un servei de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) durant els anys 2018-2019 (exp. origen MEPRO 2015/5841).

Pressupost: 642.489,94 €

Obligacions econòmiques: La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015).

Durada: Des de l’1 de gener de 2018  fins 31 de desembre de 2019.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 30 de novembre de 2017

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document