Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per al tractament i anàlisi de dades per correlacionar els espisodis d’arribades de grumers amb dades de fenòmens meteorològics i oceanogràfics

MEPRO 6392/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 6392/2018

Objecte: ampliació, tractament i anàlisi de dades per correlacionar els espisodis d’arribades de grumers amb dades de fenòmens meteorològics i oceanogràfics

Pressupost: 134.921,20€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel la qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos i pel la qual s'adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 

Durada: 04/12/2018—30/09/2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 03/12/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document