Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per al per al servei de seguiment i control de les reserves marines d’Eivissa i Formentera

MEPRO 3917/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 3917/2019

Objecte: seguiment i control de les reserves marines d’Eivissa i Formentera

Pressupost: 647.294,96€

Obligacions econòmiques:  Resolució de 30 d’abril de 2019 de la Subsecretaria (BOE núm. 104 d’1 de maig de 2019) , per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’aproven les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: Des de l’1/07/2019 fins al 30/06/2022

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 01/07/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document