Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/03/2020

Encàrrec de gestió per al manteniment del projecte SICIE 2019-2021 a l’àrea d’Energia, per a l’any 2019, 2020i 2021 de la DG d’Energia i Canvi Climàtic

MEPRO 2019/8157

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 2019/8157

Objecte: Manteniment del projecte SICIE 2019-2021 a l’àrea d’Energia, per a l’any 2019, 2020i 2021 de la DG d’Energia i Canvi Climàtic

Pressupost: 80.630,00 €

Obligacions econòmiques: Tarifes aprovades per Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme

de 24 d’agost de 2018 (BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018)

Durada: Des de la data de formalització, que va esser l’11 de novembre de 2019, fins al 31 de desembre de 2021, amb possibilitat de pròrroga pel mateix termini

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 8 de novembre de 2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions:

Per a més informació podeu descarregar el següent document