Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

Encàrrec de gestió per a les obres i serveis d’emergència per recuperar la funcionalitat de les lleres i restaurar les zones dels torrents afectades per les inundacions del 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de l’illa de Mallorca

EMG1

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat que rep l'encàrrec: TECNOLOGÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, SA (TRAGSATEC)

Núm. Expedient: EMG1

Objecte: recuperar la funcionalitat de les lleres i restaurar les zones dels torrents afectades per les inundacions del 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de l’illa de Mallorca – Lote 9: suport tècnic de control i vigilància de les obres del lot 5 (actuacions en els torrents de s’Arboçaret, de Penya Roja, des Galleric, des Rossillers, des Barrancar, de sa Parada, de s’Aigua Dolça, de Betlem, de Son Viuli, des Parral, des Castellet, de Cala Tonó i Barranc de sa Canova) i del lot 6 (actuacions en el torrent de  na Borges)

Pressupost: 140.846,87€

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel la qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos i pel la qual s'adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Durada: 3 mesos (aproximada)

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 31/10/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Resolució de l'òrgan de contractació per la qual se rectifica l'error en l'import del lot 9 i l'import total de la Resolució per la qual s'ordena l'execució immediata de les obres i els serveis d'emergència per recuperar la funcionalitat de les lleres i restaurar les zones afectades.

Per a més informació podeu descarregar el següent document