Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

15/01/2020

Encàrrec de gestió per a la segona fase del manteniment de les aplicacions del Sistema Global d’Informació

MEPRO 14111/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d´Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec:  TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 14111/2019

Objecte: Segona fase del manteniment de les aplicacions del Sistema Global d’Informació

Pressupost:  191.005,83€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de 30 d’abril de 2019 de la Subsecretaria (BOE 104 d’1 de maig de 2019) , per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’aproven les tarifes de 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per TRAGSA i TRAGSATEC per a aquelles entitats respecte de les quals tinguin la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: Des de el 14 de gener fins al  20 d´ abril de 2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 14/01/2020

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document