Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A DUR A TERME ELS TREBALLS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I CONTROL DE LA XYLELLA FASTIDIOSA A LA NECRÒPOLIS DEL PUIG DE MOLINS, EIVISSA

MEPRO 2018 2731

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 2018 2731

Objecte: Treballs de prevenció, contenció i control de Xylella fastidiosa a la Necròpolis de Puig de Molins, Eivissa.

Pressupost: 23.564,27 EUROS

Obligacions econòmiques:  Resolución de 12 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la determinación de las tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan los precios simples de las Tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos y por el que se adapta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (boe 92, de 16 d’abril de 2018)

 

Durada: 3 MESOS DES DE LA NOTIFICACIÓ DE L’ENCÀRREC (24 DE MAIG DE 2018). SENSE POSSIBILITAT DE PRÒRROGA

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 23 DE MAIG DE 2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document