Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió a l’empresa TRAGSA per dur a terme les actuacions preliminars d’enderroc i desbrossat al solar del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

MEPRO 2018 5244

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 2018 5244

Objecte: Tasques d’enderroc i desbrossament en el solar on s’ubicarà el futur Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

Pressupost: 28.630,13 euros

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 de abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l’Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel qual s’actualitzen els preus simples de las Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l’actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos i per la que s’adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Durada: 1 mes

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 2 de novembre de 2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import 0% màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document