Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

30/07/2019

Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei d'enviament de missatgeria a dispositius mòbils telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears durant l'exercici 2018

MEPRO 6761/2017

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Educació i Universitat

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT).

Núm. Expedient: MEPRO 6761/2017

Objecte: Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei d'enviament de missatgeria a dispositius mòbils telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears durant l'exercici 2018

Pressupost: 110.715,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 per la qual s’aproven les noves tarifes per a l’execució dels ebcàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB núm. 114 de dia 15 de setembre de 2018).

Durada: Des de l’1 de gener de 2018 fins el dia 31 de desembre de 2018.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 


Contractació de tercers (Subcontractació): 

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions: