Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

12/05/2020

Encàrrec a mitjà propi del servei de manteniment de les aplicacions del Sistema Global d’Informació

MEPRO 2124/2020

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient:  MEPRO 2124/2020

Objecte:  Manteniment de les aplicacions del Sistema Global d’Informació

Pressupost: 966.015,35 € 

Obligacions econòmiques: Resolució d’1d’abril de 2020 de la Subsecretaria (BOE 2 d’abril de 2020) per la qual es publica l’Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de Tragsa, i s’actualitzen les tarifes del 2019 aplicables a les actuacions a realitzar per Tragsa i Tragsatec per aquelles entitats respecte de les quals tingui la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic en els termes previstos en la disposició addicional vigèsima quarta de la Llei 9/2017, de 8 novembre, de Contractes del sector públic i es revisen els coeficients per a l’actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts. 

Durada:  24 mesos

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 30/04/2020 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document