Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Elaboració d’una eina informàtica d’anàlisi espacial per determinar paràmetres de distribució potencial de farmàcies de guàrdia

MEPRO 2018 1242

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Salut

Entitat que rep l'encàrrec: Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITBSA)

Núm. Expedient: MEPRO 2018 1242

Objecte: Aquest encàrrec té per objecte desenvolupar una eina d’anàlisi geogràfica que, atesos uns paràmetres predeterminats de distancies geogràfiques i de terminis de durada de desplaçaments, com també de volums de  població, permetin optimitzar la prestació dels serveis de farmàcia de guàrdia, de forma que es pugui assolir les millors relacions de màxima cobertura eficient amb menor nombre d’oficines possibles i que  alhora faciliti definir modificacions normatives i coadjuvi l’elaboració del catàleg farmacèutic.

Pressupost: 7.455,00 €

Obligacions econòmiques: L’ import de l’encàrrec serà abonat un cop executats els treballs encomanats i comprovada la seva correcta realització, mitjançant la presentació de la corresponent factura, degudament desglossada amb indicació de les hores de dedicació del tècnic/a per part de SITIBSA. Resolució mitjançant la qual s’aproven les tarifes de SITIBSA de 10 de gener de 2015.

Durada: Del 9 de març de 2018 al 31 de desembre de 2018

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 08/03/2018


Contractació de tercers (Subcontractació): NO

Previsió: NO

Import o % màxim previst:


Observacions: 


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document