Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió de cessió per subrogació d’execució a Multimèdia de les Illes Balears, SAU, ara Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, per dur a terme l’extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d’agost de 2014, amb tecnologia neutra

CESSI 2018/1530

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Desenvolupament Tecnològic (abans Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic). Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Direcció General de Modernització i Administració Digital. Conselleria d´Administracions Públiques i Modernització

Entitat que rep l'encàrrec: Entitat pública empresarial de telecomunicacions i innovació de les Illes Balears (IBETEC).

Núm. Expedient: CESSI 2018/1530

Objecte: Execució de les tasques i actuacions per a l’extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d’agost de 2014, amb tecnologia neutra ( exp. origen MEPRO 2014/1207).

Pressupost: 7.899.768,69 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller de Presidència de 29 de març de 2011.

Durada: Des de 24 de març de 2018  fins l’any 2024

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 23 de març de 2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document