Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

Conselleria d Hisenda i Administracions Públiques

Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per dur a terme el servei de suport funcional per al sistema de gestió economicofinancera (SAP) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pels anys 2018-2021
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per dur a terme el manteniment de l’aplicació PLECON relatiu a la plataforma de contractació i als perfils de contactant de la CAIB durant l’any 2018 i per fer modificacions en el sistema SAF
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per dur a terme el suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de Recursos Humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l’any 2018

Veure tots >>