Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Encàrrec a la Fundació BIT del servei de suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de recursos humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l’any 2019.
Encàrrec a TRAGSATEC de la direcció de l’obra, la direcció d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut del projecte de rehabilitació de l’edifici “Antic magatzem de baixa i capella”, a Sa Coma, Eivissa
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per dur a terme el servei de suport funcional per al sistema de gestió economicofinancera (SAP) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pels anys 2018-2021

Veure tots >>