Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

23/07/2019 Encàrrec a la societat mercantil pública GEIBSAU per dur a terme l’execució del servei anomenat “Implantació i Evolució del programa informàtic XPO
23/07/2019 Encàrrec a la Fundació BIT del servei de suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de recursos humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l’any 2019.
23/07/2019 Encàrrec per a la gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012
26/07/2019 Servei de suport funcional a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
26/07/2019 Cessió per subrogació  d’execució a Multimèdia de les Illes Balears, SAU, ara Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, per dur a terme  l’extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d’agost de 2014, amb tecnologia neutra
26/07/2019 Pròrroga del servei de l’Oficina Tècnica d’Administració Electrònica (OTAE) durant els anys 2018-2019
26/07/2019 Servei de manteniment anual de Dominis de Internet per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
26/07/2019 Manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears
26/07/2019 Extensió de la TDT per a les zones menys urbanitzades des del dia 19 d’agost de 2014, amb tecnologia neutra

Accediu al cercador