Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Encàrrec a la societat mercantil pública GEIBSAU per dur a terme l’execució del servei anomenat “Implantació i Evolució del programa informàtic XPO Encàrrec a la societat mercantil pública GEIBSAU per dur a terme l’execució del servei anomenat “Implantació i Evolució del programa informàtic XPO
Encàrrec a la Fundació BIT del servei de suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de recursos humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l’any 2019. Encàrrec a la Fundació BIT del servei de suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de recursos humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l’any 2019.
Encàrrec per a la gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012 Encàrrec per a la gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012

Veure tots >>