Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Pròrroga del termini de la prestació del servei d’execució de les actuacions corresponents a la Factoria d’Innovació durant l’any 2018
Servei de suport funcional a la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic
Servei de suport Telefònic al ciutadà, donant assistència remota al procés de signatura digital que requereix determinats tràmits de la CAIB.

Veure tots >>