Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

 

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Encàrrec de gestió a l’empresa TRAGSA per dur a terme les actuacions preliminars d’enderroc i desbrossat al solar del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany
ENCÀRREC DE GESTIÓ PER DUR A TERME EL DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ INFORMÀTICA AVACAT DURANT L'ANY 2018
ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A DUR A TERME ELS TREBALLS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ I CONTROL DE LA XYLELLA FASTIDIOSA A LA NECRÒPOLIS DEL PUIG DE MOLINS, EIVISSA

Veure tots >>