Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

PDF INSTRUCCIONS SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CURS 19-20   (actualitzades)

ANNEXOS 
Fulla de Càlcul 1. GRAELLA INTERVENCIÓ ALUMNES
Editor de Text odt 2. INFORME D'INTERVENCIÓ

Editor de Text odt 3. DOCUMENT D'ALTA/CANVI/BAIXA TIPOLOGIA NESE (NOU! 28/02/2020)     

PDF ORIENTACIONS PER EMPLENAR EL DOCUMENT D'ALTA/CANVI/BAIXA NESE

Editor de Text MODEL DE DECLARACIÓ JURADA 

Editor de Text odt 4. ACTA ESCOLARITZACIÓ COMBINADA
Editor de Text odt 5. DEMANDA D'INTERVENCIÓ
Editor de Text odt 6. FULL D'ASSABENTAMENT FAMILIAR
Editor de Text odt 7. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES
Editor de Text odt 8. NOU! INFORME PSICOPEDAGÒGIC
Editor de Text odt 9.  PLA INDIVIDUAL ALUMNAT AC       Editor de Text FORMAT WORD
Editor de Text odt 10. DOCUMENT INDIVIDUAL NESE
Fulla de Càlcul ods11. DICTAMEN D'ESCOLARITZACIÓ     
Fulla de Càlcul ods 12. FULL RESUM PER PROFESSIONAL I ZONA
Fulla de Càlcul ods 13. FULL D'INCIDÈNCIES
Fulla de Càlcul ods 14. FULL RESUM ALUMNAT ATÈS CEIP - CC (si aquest document es fa servir com a document de google Drive compartit es pot desconfigurar,. recordau que conté dades confidencials)
Fulla de Càlcul ods 15. FULL RESUM SECTOR EOEP.
Fulla de Càlcul 16. FULL RESUM PER ZONA.
Editor de Text odt 17. PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

NORMATIVA I ALTRES DOCUMENTS RELACIONATS

PDF NORMATIVA DE REFERÈNCIA DELS SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Editor de Text odt DECLARACIÓ JURADA DEL PROGENITOR/A (NOU! 09/03/2020)
PDF ORDRE DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DE 22 DE MAIG DE 2019 PER LA QUAL ES REGULA EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA, SOCIAL I PROFESSIONAL DE LES ILLES BALEARS
PDF ORIENTACIONS PER EMPLENAR EL DOCUMENT NESE
PDF DICCIONARI DE NECESSITATS EDUCATIVES I SALUT
PDF ORIENTACIONS PER FACILITAR L’APLICACIÓ DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS NO SIGNIFICATIVES I D’ACCÉS
Pàgina Web MATERIAL CURSOS SERVEIS D'ORIENTACIÓ ORGANITZATS PEL SAD