Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ABSENTISME ESCOLAR

PDF INSTRUCCIONS ABSENTISME ESCOLAR
PDF 1. TASQUES I CIRCUIT D'ABSENTISME ESCOLAR
PDF 2. CASOS D'ABSENTISME ESPECÍFIC
Editor de Text 3. REGISTRE D'ACTUACIONS D'ABSENTISME
Editor de Text odt 3. REGISTRED'ACTUACIONS D'ABSENTISME
Editor de Text 4.NOTIFICACIÓ A POLICIA TUTOR-LOCAL
Editor de Text odt 4. NOTIFICACIÓ A POLICIA TUTOR-LOCAL
Editor de Text 5. COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT TEMPORAL FAMILIAR
Editor de Text odt 5. COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT TEMPORAL FAMILIAR
Editor de Text 6. NOTIFICACIÓ FAMÍLIA INICI PROTOCOL ABSENTISME
Editor de Text odt 6. NOTIFICACIÓ FAMÍLIA INICI PROTOCOL ABSENTISME
PDF 7. INDICADORS DE GRAVETAT EN ABSENTISME
Editor de Text 8. COMUNICACIÓ BAIXA VOLUNTÀRIA
Editor de Text odt 8. COMUNICACIÓ BAIXA VOLUNTÀRIA
PDF 9. INSTRUCCIONS COMISSIONS
PDF 10. NOTIFICACIONS A SERVEIS EXTERNS

AJUNTAMENT DE PALMA

 PDF INSTRUCCIÓ 3/2016, PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ DEL CMSS
Editor de Text  Editor de Text odt  FULL DE DETECCIO I COMUNICACIO DE SITUACIONS DE RISC SOCIAL ALS CENTRES EDUCATIU

IMAS, SERVEI DE MENORS I FAMÍLIA 

Editor de Text COMUNICACIÓ DE CASOS A MENORS
Editor de Text odt COMUNICACIÓ DE CASOS A MENORS
Aquest document s'ha de presentar al registre de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del Consell de Mallorca o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment adminsitratiu comú de les administracions públiques. També s'ha d'enviar al correu electrònic serveidemenors@imas.conselldemallorca.net
NORMATIVA DE REFERÈNCIA
PDF NORMATIVA ABSENTISME