Servei d'Atenció a la Diversitat

 

INSTRUCCIONS

PDF Editor de Text

  INSTRUCCIONS ABSENTISME ESCOLAR

PDF
              ANNEXOS
1. TASQUES I CIRCUIT D'ABSENTIMES ESCOLAR PDF
2. CASOS D'ABSENTISME ESPECÍFIC PDF
3,4,5. REGISTRE DE DADES SOBRE ABSENTISME ESCOLAR WORD
6. REGISTRE ACTUACIÓ D'ABSENTISME WORD
7. DERIVACIÓ POLICIA TUTOR/BARRI WORD
8. COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT FAMILIAR TEMPORAL WORD
9. NOTIFICACIÓ FAMÍLIA INICI PROTOCOL D'ABSENTISME WORD
10. INDICADORS DE GRAVETAT EN ABSENTISME PDF
11. GRAELLA PER VALORAR INDICADORS WORD
12. INSTRUCCIONS COMISSIONS PDF
13. DERIVACIONS A SERVEIS EXTERNS PDF
14. CIRCUIT D'ABSENTISME PDF

INSTRUCCIONS EOEP 

PDF
ANNEXOS
1. GRAELLA INTERVENCIÓ ALUMNES  EXCEL
2. INFORME D'INTERVENCIÓ WORD
3. INFORME REVISIÓ TIPOLOGIA NESE WORD
4. ACTA ESCOLARITZACIÓ COMBINADA WORD
5. DEMANDA D'INTERVENCIÓ WORD
6. FULL D'ASSABENTAMENT FAMILIAR WORD
7. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES (CAPDI) PDF
8. INFORME PSICOPEDAGÒGIC  WORD
    8.1. INFORME PSICOPEDAGÒGIC (CASTELLÀ) WORD

9. PLA INDIVIDUAL ALUMNAT AC

WORD
10. INFORME INDIVIDUAL NESE WORD
11. DICTAMEN D'ESCOLARITZACIÓ  EXCEL
      DICTAMEN D'ESCOLARITZACIÓ (FORMAT OPEN)  OPEN
      DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN (CASTELLÀ) EXCEL
12. FULL RESUM PER PROFESSIONAL I ZONA EXCEL
13. FULL D'INCIDÈNCIES EXCEL
14. FULL RESUM ALUMNAT ATÈS CEIP - CC. CURS 16-17 EXCEL
15. FULL RESUM SECTOR EOEP. CURS 16-17 EXCEL
16. FULL RESUM PER ZONA. CURS 16-17 EXCEL
17. PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA WORD
ORIENTACIONS PER EMPLENAR ELS INFORMES INDIVIDUALS NESE I INTRODUCCIÓ DE LES DADES AL GESTIB PDF
INFORME MODIFICACIÓ TIPOLOGIA  NESE (TGD/TEA) WORD