Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

LOGO PISE.jpg

PROGRAMES D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (PISE/ALTER)

PDF INSTRUCCIONS PROGRAMES D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (PISE/ALTER) 2019-2020
ANNEXOS / DOCUMENTS
1. INFORME PSICOPEDAGÒGIC                     Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
2. AUTORITZACIONS                                   Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
3. HORARI DE L'ALUMNE                             Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
4. AVALUACIÓ DEL PROGRAMA PISE             Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
5. AVALUACIÓ DEL PROGRAMA ALTER          Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
6. BAIXA DEL PROGRAMA PISE                     Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
7. BAIXA DEL PROGRAMA ALTER                  Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
8. CONTINUÏTAT PISE/ALTER                      Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
9. CARTA DE PRESENTACIÓ A L'EMPRESA      Editor de Text WORD   Editor de Text odt OPEN OFFICE
ANNEXOS/ MODELS
1. FULL DE SEGUIMEN A L'EMPRESA                  Editor de Text odt  MODEL A   Editor de Text odt MODEL B
2. INFORME TRIMESTRAL EMPRESA                   Editor de Text odt  MODEL A   Editor de Text odt  MODEL B
3. INFORME TRIMESTRAL CENTRE                     Editor de Text odt MODEL A    Editor de Text odt MODEL B   Editor de Text odt MODEL C Editor de Text odt MODEL D
4. CARTA D'AGRAÏMENT A L'EMPRESA                Editor de Text odt MODEL A
5. CERTIFICAT D'HORES D'ESTADA A L'EMPRESA  Editor de Text odt MODEL A
PDF ANNEX A. Relació d'Ajuntaments amb conveni PISE