Torna

Direcció General de Transports

Certificat d'aptitud professional

 

Qualificació inicial: modalitat ordinària


 Introducció. La modalitat ordinària d'obtenció de la qualificació inicial del conductor consisteix en l'assistència a un curs de 280 hores de duració i la superació d'un examen.
Els que obtenguin el CAP acreditatiu de la qualificació inicial en la modalitat ordinària queden habilitats per conduir, sempre que a més a més tenguin el permís de conducció corresponent, amb les condicions següents:
a) Vehicles per als quals es necessiten els permisos de classe C o C+E, a partir dels 18 anys.
b) Vehicles per als quals es necessiten els permisos de classe D1 o D1+E, a partir dels 18 anys.
c) Vehicles per als quals es necessiten els permisos de classe D o D+E, per a trajectes inferiors a 50 km, a partir dels 18 anys.
d) Vehicles per als quals es necessiten els permisos de classe D o D+E, a partir dels 21 anys.

 

 Destinataris. Totes aquelles persones que volen obtenir el CAP i no són titulars dels permisos de conducció següents:
a) D'una de les categories D1, D1+E, D, D+E o d'un permís reconegut com a equivalent, expedit abans de l'11 de setembre de 2008.
b) D'una de les categories C1, C1+E, C, C+E o d'un permís reconegut com a equivalent, expedit abans de l'11 de setembre de 2009.

 

 Requisits. No és necessària la titularitat prèvia del permís de conducció per fer els cursos i concórrer als exàmens.

 

 Normativa. BOE 184/2007, núm. ref. 14726: Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regulen la qualificació inicial i la formació contínua dels conductores de determinats vehicles destinats al transport per carretera.