Torna

Direcció General de Transports

Certificat d'aptitud professional

 

Qualificació inicial: modalitat accelerada


 Introducció. La modalitat accelerada d'obtenció de la qualificació inicial del conductor consisteix en l'assistència a un curs de 140 hores de duració i la superació d'un examen.
Els qui hagin obtingut el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la seva qualificació inicial en la modalitat ordinària estan habilitats per conduir, sempre que, a més, disposin del permís de conducció corresponent, a partir de les edats que preveu el Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig, per a aquest supòsit.


 Destinataris. Totes aquelles persones que volen obtenir el CAP i no són titulars dels permisos de conducció següents:
a) D'una de les categories D1, D1+E, D, D+E o d'un permís reconegut com a equivalent, expedit abans de l'11 de setembre de 2008.
b) D'una de les categories C1, C1+E, C, C+E o d'un permís reconegut com a equivalent, expedit abans de l'11 de setembre de 2009.

 

 Requisits. No és necessària la titularitat prèvia del permís de conducció per fer els cursos i concórrer als exàmens.

 

 Normativa. BOE 98/2021: Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regulen la qualificació inicial i
la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.