Torna

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Servei de Seguretat: Servei d'Acreditació Fefaent

Situació actual: període transitori previ a la discontinuació del servei

Segons s’estableix al Decret 36/2017, de 21 de juliol, de modificació del text consolidat del Decret pel qual es creen la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Registre de contractes i el Registre de contractistes, en vigor a partir del 24 de juliol de 2017, els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental han de publicar en la Plataforma de contractació del sector públic la informació relativa als nous procediments de contractació. Atès que la Plataforma de contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears deixa de ser la via habitual de publicació dels expedients de contractació, el Servei d’Acreditació Fefaent deixarà d’estar operatiu l’1 de gener de 2018 i mentrestant no s’acceptaran noves sol·licituds d’ús per part de les administracions públiques de les Illes Balears.

Història

L'article 42 de la llei 30/2007 de contractes del sector públic marcà la necessitat de disposar d'un dispositiu que permetés acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclogués al perfil del contractant.

El sistema SAF va ser el dispositiu dissenyat per la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, per tal de donar compliment als requisits establerts a l'apartat 4 de l'article 42 de la LCAP.

El seu funcionament se sustenta en la inclusió, dins les pàgines del perfil del contractant de cada òrgan i administració, d'una imatge (o segell electrònic) generat pel servidor d'acreditació fefaent, d'ara endavant SAF, el qual registra el moment de publicació del document, i ho refrenda amb un segell de temps emès per un prestador de serveis de certificació.

El sistema SAF verifica que cap de les pàgines segellades sigui alterada o modificada. En cas de que es detecti cap modificació, el sistema resegellarà la nova pàgina, i modificarà la imatge visual del segell per donar avís del canvi produït.

En qualsevol moment, el ciutadà que visiti una pàgina amb el segell SAF podrà consultar l'estat del segell, així com veure les distintes modificacions que ha sofert la mateixa.

El sistema també permet el segellat de documents adjunts, tals com imatges o documents PDF.

 

Més informació

Si necessitau més informació, podeu enviar un correu-e a seguretat @ dgtic.caib.es