Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

 

Servei de Seguretat: Servei d'Acreditació Fefaent

L'article 42 de la llei 30/2007 de contractes del sector públic, marca la necessitat de disposar d'un dispositiu que permeti acreditar fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclogui al perfil del contractant.

El sistema SAF és el dispositiu dissenyat per la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, per tal de donar compliment als requisits establerts a l'apartat 4 de l'article 42 de la LCAP.

El seu funcionament es sustenta en la inclusió, dins les pàgines del perfil del contractant de cada òrgan i administració, d'una imatge (o segell electrònic) generat pel servidor d'acreditació fefaent, d'ara endavant SAF, el qual registra el moment de publicació del document, i ho refrenda amb un segell de temps emès per un prestador de serveis de certificació.

El sistema SAF verifica que cap de les pàgines segellades sigui alterada o modificada. En cas de que es detecti cap modificació, el sistema resegellarà la nova pàgina, i modificarà la imatge visual del segell per donar avís del canvi produït.

En qualsevol moment, el ciutadà que visiti una pàgina amb el segell SAF podrà consultar l'estat del segell, així com veure les distintes modificacions que ha sofert la mateixa.

El sistema també permet el segellat de documents adjunts, tals com imatges o documents PDF.

Pot sol·licitar l'ús del sistema qualsevol administració pública de les Illes Balears, adreçant una petició al Director General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic (C/Sant Pere 7, 07012 Palma), indicant:
- Propòsit d'ús del SAF
- Nom de la seu electrònica o servidor web des d'on s'utilitzarà
- Dades de contacte tècnic

Podeu trobar les instruccions de com integrar el perfil del contractant amb el SAF al Manual d'integració SAF

 

manualSAF_100630.pdfManual d'integració SAF

 

Més informació

Si necessitau més informació, podeu enviar un correu-e a seguretat @ dgtic.caib.es