Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

FEDER7.png UEnegro_ca.png

SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ASSOCIADA A SALUT MENTAL

1.QUÈ ÉS?
2.A QUI S'ADREÇA?
3.QUÈ OFEREIX?
4.COM S'HI POT ACCEDIR?
5.COM S'HI POT CONTACTAR?
6.ON ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS?
7.NORMATIVA REGULADORA
8.ENLLAÇOS FONS SOCIAL EUROPEU

1.QUÈ ÉS?

És un servei d’atenció diürna que dona suport a les persones amb discapacitat per salut mental que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i desenvolupament d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.
L’objectiu principal és la integració social i laboral de les persones amb discapacitat associada a la salut mental. Per això, també ha de donar el suport necessari per desenvolupar la màxima autonomia personal possible, potenciar la formació, tenir en compte l’entorn familiar i la coordinació amb els recursos comunitaris de la zona.


2.A QUI S'ADREÇA?

S’adreça a persones en edat laboral, amb discapacitat per salut mental, i concretament amb trastorn mental greu, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i amb necessitat de suport extens, limitat o intermitent.

3.QUÈ OFEREIX?

Ofereix atenció individual, familiar o grupal en les àrees següents:

•Benestar: promoció de l’autonomia personal i funcionament independent; millora de l’estat de salut general; augment de l’autoestima; desenvolupament de la integració social (afavoriment de les relacions interpersonals mitjançant activitats d’oci i temps lliure).
•Teràpia ocupacional assistencial: adquisició d’habilitats laborals adequades en un context d’activitats ocupacionals, millora de les habilitats socials per assumir responsabilitats, reducció de la inactivitat, etc.
 •Formació permanent: desenvolupament de les capacitats dels usuaris segons les seves possibilitats; adquisició d’hàbits adequats –personals, socials i domèstics–; definició dels interessos laborals mitjançant diversos mòduls formatius; impartició de formació específica vinculada a un certificat de professionalitat; suport encaminat a la millora de l’ocupabilitat.
•Ajustament personal i sociolaboral: inserció sociolaboral de la persona, o bé en un centre especial de treball o bé a una empresa ordinària; manteniment del lloc de feina adquirit; seguiment i coordinació amb les empreses i els centres especials de treball en què s’hagin inserit.

Coordinació i seguiment amb serveis de salut i serveis socials comunitaris que facin intervenció amb les persones usuàries.


Actualment, els centres que formen part de la xarxa pública i concertada de serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat per salut mental són:


    1.Sa Riera (Palma, zona Ponent)- Centre públic
    2.Associació Gira-sol (Palma, zona Llevant)- Centre concertat
    3.Fundació Deixalles (Calvià)-Centre concertat
    4.Fundació Es Garrover (Inca)-Centre concertat
    5.Associació Estel de Llevant (Manacor)-Centre concertat

4.COM S'HI POT ACCEDIR?

S’accedeix al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per salut mental presentant una sol•licitud signada per la persona interessada o per qui la representa legalment. A la sol•licitud, s’hi han d’adjuntar tots els documents preceptius que s’indiquen al mateix imprès de sol•licitud. Les persones sol•licitants poden optar per demanar:


•Fins a tres centres diferents. En aquest cas, han de fer constar quin és l’ordre de preferència per accedir al servei.
•Un centre indiferent.


Per accedir al model de sol•licitud, clicau sobre l' enllaç següent: Full de sol•licitud en català

5.COM S'HI POT CONTACTAR?

L’accés al servei i la gestió de la llista d’espera depenen de la Direcció General de Dependència, a través del Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència, ubicat al carrer de Joan Crespí, núm. 11, de Palma, amb l’horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
Qualsevol consulta d’informació es pot fer al telèfon 971 17 89 91.


6.ON ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS?

Preferentment en els punts d’atenció següents:

Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència de Palma

C/ de Joan Crespí, 11

07014 Palma

Tel. 971 17 89 91

Fax 971 17 89 92

Direcció General de Dependència

Av. de Gabriel Alomar, 33

07006 Palma

Tel. 971 17 74 00

Fax 971 17 63 10

Punt d’Atenció al Ciutadà de Manacor (Conselleria de Serveis Socials i Cooperació)

C/ Pou Fondo, 17

07500 Manacor

Tel. 971 84 61 87

Fax 971 83 46 23

Punt d’Atenció al Ciutadà d’Inca (Conselleria de Serveis Socials i Cooperació)

Av. del Raiguer, 95

07300 Inca

Tel. 971 17 78 99

Fax 971 17 68 27

Els altres llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


7.NORMATIVA REGULADORA

Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i normativa que la desplega.
Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, que disposa les ràtios i els perfils professionals per a serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats .
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Decret 7/2016, de 12 de febrer, pel qual es regulen l’accés al servei ocupacional per a persones amb discapacitat per trastorn mental greu i la gestió de la llista d’ espera de les places d’ aquest servei.
Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020, que preveu els serveis ocupacionals per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat.

8.ENLLAÇOS FONS SOCIAL EUROPEU

-Tríptic informatiu del Fons Social Europeu sobre el Programa Operatiu 2014-2020

-Direcció General de Fons Europeus de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

-Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE)

-Resum del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears