Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

FEDER7.png UEnegro_ca.png
lemaeuropa_es.png

Servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent per a persones amb discapacitat física i/o psicofísica greu (SEPAP)

1. QUÈ ÉS EL SEPAP?

2. A QUI S’ADREÇA?

3. QUÈ OFEREIX?

4. COM ACCEDIR-HI?

5. COM CONTACTAR?

6. ON ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS?

7.DOCUMENTACIÓ DE GESTIÓ DEL SEPAP

8.NORMATIVA REGULADORA

9. ENLLAÇOS FONS SOCIAL EUROPEU

 

1. QUÈ ÉS EL SEPAP?  

El Servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent (SEPAP) és un servei dirigit a persones amb discapacitat física o psicofísica greu afectades per lesió medul•lar, dany cerebral adquirit o qualsevol altra discapacitat d’origen neurològic (traumatisme cranioencefàlic, ictus, malalties neurodegeneratives, paràlisi cerebral, malaltia de Parkinson, malaltia de Huntington, etc.). L’objectiu és facilitar a la persona amb aquest tipus de discapacitat el desenvolupament d’un òptim nivell d’autonomia personal mitjançant un treball interdisciplinari en totes les àrees que afecten la normalització de les seves condicions de vida. Per consultar el tríptic accediu aquí. El cartell publicitari està disponible aquí.

 

2. A QUI S’ADREÇA?  

A persones, preferentment més grans de 14 anys i menors de 65, amb discapacitat física greu, que es trobin en alguna de les situacions següents: 

  • Persones amb alta hospitalària que, un cop acabada una fase aguda en els hospitals de les Illes Balears o a l’hospital de neurorrehabilitació de referència, necessiten completar la rehabilitació i adquirir les habilitats psicosocials necessàries per efectuar una integració social adequada a la nova situació.
  • Persones amb dany adquirit recentment, que requereixen una rehabilitació en el centre de neurorehabilitació de referència i necessiten suport per garantir la continuïtat assistencial.  
  • Persones que viuen en el seu entorn social i familiar habitual, tant si tenen un bon nivell de funcionament i integració social i requereixen informació i assessorament en relació amb recursos, com si necessiten un seguiment, tant des del punt de vista mèdic i rehabilitador com psicosocial, per prevenir complicacions i millorar la seva qualitat de vida.  
  • Les famílies de les persones amb discapacitat descrites anteriorment i la població en general, respecte de les actuacions de què puguin ser beneficiàries com a programes de prevenció de situacions de dependència o d’altre tipus.  

3. QUÈ OFEREIX? 

Atenció individual, familiar i grupal a les àrees següents:

  • Psicologia: atenció psicològica, suport en l’afrontament de la situació de discapacitat i dependència, treball de l’autoestima, habilitats socials, etc.
  • Neuropsicologia: avaluació, recuperació i potenciació de les capacitats cognitives (memòria, atenció, cognició, etc.).
  • Logopèdia: intervenció en els trastorns del llenguatge, parla, veu i disfàgia.
  • Teràpia ocupacional: rehabilitació funcional del membre superior, adaptació i assessorament de l’entorn, assessorament en ajudes tècniques i productes de suport, etc.
  • Treball social: informació, orientació i assessorament en recursos. Atenció familiar i altres tipus d’assessorament.
  • Fisioteràpia: tractament de les limitacions funcionals a través d’activitats de rehabilitació (cinesiteràpia, electroteràpia, estiraments, hidroteràpia, acupuntura i punció seca, etc.).

4. COM ACCEDIR-HI?

Al SEPAP s’hi accedeix presentant un full de sol•licitud signat per la persona interessada o per qui la representa legalment. S’hi han d’adjuntar tots els documents preceptius que s’indiquen en el mateix imprès de sol•licitud.

Per accedir al model de sol•licitud, clicau sobre l’enllaç següent: Full de sol•licitud d’accés al SEPAP

 

5. COM CONTACTAR?

El SEPAP desenvolupa la seva tasca a les instal•lacions del centre de Joan Crespí (carrer de Joan Crespí, núm. 11 de Palma), en horari de 8 a 18 hores, i està adscrit al Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència.

 

Per poder realitzar qualsevol consulta d’informació, el SEPAP disposa d’una bústia de correu electrònic (sepap@dgad.caib.es) i els números de telèfons següents:
Programa de vida independent : 971 73 79 55
Programa de rehabilitació i fisioteràpia : 971 78 49 14

 

6. ON ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS?

Preferentment, als punts següents:

 

Direcció General d'Atenció a la Dependència

Av. de Gabriel Alomar, 33

07006 Palma

Tel. 971 17 74 00

Fax 971 17 63 10

Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència de Palma

C/ de Joan Crespí, 11

07014 Palma

Tel. 971 17 89 91

Fax 971 17 89 92

Punt d’Atenció al Ciutadà de Manacor (Conselleria d'Afers Socials i Esports)

C/ Pou Fondo, 17

07500 Manacor

Tel. 971 84 61 87

Fax 971 83 46 23

Punt d’Atenció al Ciutadà d’Inca (Conselleria d'Afers Socials i  Esports)

Av. del Raiguer, 95

07300 Inca

Tel. 971 17 78 99

Fax 971 17 68 27

Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència (Maó)

Av. Vives LLull, nº42

07703 Maó

Tel. 971 17 60 31

Fax 971 17 63 02

Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència (Eivissa)

C/ d'Abad i La Sierra, 47

07800 Eivissa

Tel. 971 19 38 30

Fax 971 31 54 32

 

Als altres llocs que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. DOCUMENTACIÓ DE GESTIÓ DEL SEPAP

0.Protocol de gestió del SEPAP

1.Full d'informació de cofinançament

2.Pla d'atenció integral

3.Full d'aceptació Pla Atenció Integral

4.Registre d'altes i baixes

5.Memòria intermèdia

6.Memòria final

8. NORMATIVA REGULADORA  

9. ENLLAÇOS FONS SOCIAL EUROPEU

-Tríptic informatiu del Fons Social Europeu sobre el Programa Operatiu 2014-2020

-Direcció General de Fons Europeus de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

-Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE)

-Resum del Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears